Dydaktyka

Choroby drobiu i ptaków ozdobnych


CHOROBY DROBIU I PTAKÓW OZDOBNYCH

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
Zakład Chorób Ptaków
Ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
e-mail: specjalizacjaptaki@sggw.pl
Tel.: 22 59 36166      22 59 36165      22 59 36172

Charakterystyka:

W ramach zaplanowanych seminariów i zajęć laboratoryjnych uczestnicy pogłębiają wybrane zagadnienia dotyczące chorób, profilaktyki i terapii drobiu oraz ptaków ozdobnych. Zajęcia (w sumie 400 godzin) obejmują ćwiczenia dotyczące badań klinicznych, anatomopatologicznych i laboratoryjnych. Słuchacze doskonalą wiedzę nie tylko w zakresie weterynaryjnym ale również zootechnicznym, zapoznając się z aspektami dotyczącymi  warunków hodowli ptaków oraz różnymi czynnikami produkcyjnymi, mającymi znaczenie ekonomiczne.  Wykładowcami są przedstawiciele różnych jednostek naukowych z całego kraju. Planowane są również zajęcia z udziałem gości zagranicznych. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia osoby spełniające ustawowe wymogi do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Zasady naboru

O przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • są wpisane do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej (Prawo wykonywania zawodu wystawione przed datą 30.09.2017);
 • złożyły kompletną dokumentację stanowiącą podstawę do przyjęcia na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia .kwestionariusz_osobowy - NOWY.doc
 • Podanie o przyjęcie na studia wg wzoru Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii podanie o przyjecie na studia wg wzoru komisji ds specjalizacji lek wet - choroby drobiu i ptakow ozdobnych.doc
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 • Zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i przynależności do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie starsze niż trzy miesiące
 • Deklaracja co do pokrycia kosztów studiów podyplomowych przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy .deklaracja płatności.docx
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynartyjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach .zgoda przetwarzanie danych osobowych.docx
 • Klauzula informacyjna - Szoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie .KLAUZULA INFORMACYJNA_studia podyplomowe.docx

Kierownik  studiów:  prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska, lek. wet. Joanna Nerc
Czas trwania studiów: 4 semestry (październik 2019 – czerwiec 2021)
Termin naboru: 31 sierpnia 2019 r.
Liczba miejsc – 40

 •  2000 zł za semestr
  Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, budynek 22 pok.146.