Dydaktyka

Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Katedra Mechaniki I Konstrukcji Budowlanych 
Czas trwania studiów: 2 semestry (1 rok)

Opis grupy osób/odbiorców, dla których dedykowane są studia podyplomowe:

Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków to studia zaprojektowane dla osób zainteresowanych projektowaniem budynków o  niskim zapotrzebowaniu na energię, chcących sporządzać charakterystykę energetyczną budynków, audyt energetyczny lub chcących wykorzystać zdobytą wiedzę w projektowaniu budynków w oparciu o technologię BIM.

Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych ma na celu rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu budownictwa energooszczędnego, wykonywania audytów energetycznych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zdobyta wiedza będzie pomocna w pełnieniu obowiązków służbowych i podniesie kwalifikacje pracowników zatrudnionych w biurach projektów, gdyż po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze mogą samodzielnie wykonywać ocenę energetyczną, charakterystykę energetyczną budynków. Odbiorcami i adresatami studiów są biura projektów, osoby zajmujące się projektowaniem lub wykonawstwem budynków energooszczędnych, a także osób pragnących pogłębić swoją wiedzę związaną z energooszczędnością budynków istniejących, diagnostyką budowli.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia takich jak: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, technologie energii odnawialnych oraz studiów drugiego stopnia w dowolnej specjalności nauk technicznych.

Krótka charakterystyka studiów podyplomowych

Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak projektowanie budynków energooszczędnych: fizyka budowli, audyt energetyczny, podstawy prawne w zakresie oceny energetycznej i projektowania budynków o niskim zużyciu energii, budownictwa ogólnego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, nowoczesnych materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie energooszczędnym, technik pomiarowych, termowizji i badania szczelności przegród budowlanych, oceny instalacji oświetleniowej w  budynku, oceny systemów wentylacji i klimatyzacji, układów grzewczych i ciepłej wody w  budynkach o niskim zużyciu energii, kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, systemów ciepłowniczych, metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkalnych, która jest niezbędna do samodzielnego wykonania oceny energetycznej budynków oraz przy projektowaniu budynków energooszczędnych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania charakterystyki energetycznej budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, oceny efektywności wykorzystania energii w budynkach, projektowania budynków pod względem optymalnego wykorzystania energetycznego (przydatne w technologii BIM), opracowania audytu energetycznego budynków, który jest niezbędny przy projektowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków. Studia podyplomowe Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków pozwalają na kompleksowe poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej przydatnej w projektowaniu, wykonawstwie budynków energooszczędnych, pasywnych lub zeroenergetycznych.

Podstawę przygotowania programu studiów stanowią:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dz. U. Nr17 – poz.104 z  późniejszymi zmianami.
  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

Program Studiów został w 2010 roku pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), dla tego po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent może ubiegać się po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, o nadanie numeru uprawnień, a z mocy prawa będzie osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków.

Program Studiów został w 2010 roku pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), dla tego po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent może ubiegać się po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, o  nadanie numeru uprawnień, a z mocy prawa będzie osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków.

Po zakończaniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę, umiejętności i  kompetencje społeczne, niezbędne w samodzielnym podejmowaniu decyzji, podczas projektowania obiektów energooszczędnych, sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego. Ponadto w ramach przedmiotu „Komputerowe wspomaganie projektowania” i „Wykonanie szkoleniowego świadectwa energetycznego budynku i lokalu mieszkalnego” słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu obsługi i  wykorzystania programu Audytor OZC firmy Sankom.

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe:

Minimalna liczba osób, dla której uruchamiane są studia podyplomowe wynosi: 10 osób. Maksymalna liczba miejsc: 30

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, złożenia kompletnych dokumentów i uiszczenia całościowej opłaty za studia lub za pierwszy semestr nauki. Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  2. ankieta osobowa,
  3. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  4. terminowe wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w  którym uruchamiane są studia.

Dokumenty można składać za pośrednictwem:
   Poczty tradycyjnej na adres:
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
   Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych 
   ul. Nowoursynowska 159 Budynek 33 
   02-776 Warszawa

Osobiście w sekretariacie studiów:
   Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych,
   Nowoursynowska 159 Budynek 33 pokój 135.

Kontakt:

   Sekretariat Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych: kmkb@sggw.edu.pl
   Tel. 22 59 35102
   Kierownik Studiów Podyplomowychkrzysztof_wisniewski@sggw.edu.pl

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość

Opłata rekrutacyjna 100,00 zł
Opłata za studia 4 900,00 zł
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (2 450,00 zł za semestr)