Dydaktyka

Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
ul. Nowoursynowska 159, budynek 33
02-776 Warszawa
tel. 022 59 351 01/02
faks: 022 59 351 03
e-mail: kib@sggw.pl
www: http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/energooszczedne/

 

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania przedsięwzięć termoizolacyjnych budynków.

Podstawę przygotowania programu studiów stanowią:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dz. U. Nr 17, poz. 104;
  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Absolwent studiów podyplomowych po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i uzyskaniu numeru uprawnień, będzie osobą z mocy prawa uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków. Ponadto w ramach przeprowadzonych zajęć słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu obsługi i wykorzystania programu Audytor OZC firmy Sankom.

 

Kierownik: dr inż. Krzysztof Wiśniewski.


Organizacja studiów: studia trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota, niedziela)


Warunki rekrutacji: Kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie ze stopniem magistra w zakresie dowolnej dyscypliny lub inżyniera w zakresie dyscyplin: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności złożenia kompletnych dokumentów.


Liczba miejsc: 36; łączna liczba godzin 240;

Termin rozpoczęcia studiów październik 2019 r. (edycja X)

Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń (minimum 10 osób)
 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub xero oryginalnego dyplomu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika macierzystej uczelni kandydata (przystawiona pieczątka potwierdzam za zgodność z oryginałem). W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na jęz. polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  • 1 fotografia (35 mm x 45 mm);
  • dowód wpłaty (informacje szczegółowe są podane w części „Opłaty za studia”); Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

Sam kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres e-mail: kib@sggw.pl z dopiskiem „Studia podyplomowe”, a następnie w terminie 7 dni opłacić wpisowe 500 zł oraz dostarczyć potwierdzenie dokonanej opłaty (drogą elektroniczną lub osobiście).

Kwalifikacja odbędzie się według kolejności złożenia kwestionariusza i dokonania opłaty wpisowej. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) najpóźniej do dnia rozpoczęcia I semestru zajęć do Sekretariatu Katedry Inżynierii Budowlanej.

Opłata za studia: 4900 zł + wpisowe 500 zł = 5400,00 (za 2 semestry) – przy opłacie jednorazowej zniżka o 300 zł, lub w dwóch ratach: I rata 2950 zł (uwzględniająca wpisowe 500 zł) i II rata 2450 zł.
 

Termin naboru – 1 kwietnia – 30 września

30.09.2019 r. – zakończenie rekrutacji

do terminu I zjazdu – wpłata całości opłaty lub I raty

październik 2019 r. – rozpoczęcie zajęć na I semestrze studiów Informacje o terminach zjazdów (sobota/niedziela) zostaną podane przyjętym słuchaczom przed pierwszym zjazdem.

Dokumenty można składać w terminie do 30 września 2019 r. za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
ul. Nowoursynowska 159, budynek 33
02-776 Warszawa                                                                         

  1. poczty elektronicznej pod adresem: kib@sggw.pl

Studia nie są dofinansowane ze środków UE.

UWAGA!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów przez Powiatowy Urząd Pracy – możliwość sfinansowania osobie bezrobotnej kosztów studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.


Aby otrzymać dofinansowanie należy:
- złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP);
- dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia

Podstawa prawna:
- Ustawa z dn. 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 675 z późn. zm.)
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 25.04.2008 r., Nr. 69, poz. 415 z późn. zm.) na podst. art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.