Dydaktyka

Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym


Wydział Nauk o Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności
ul. Nowoursynowska 159 (budynek nr 34)
Pokój 3/105

Kierownik studiów: dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
email: jolanta_kowalska@sggw.pl
tel: 022-59 37 679

Z-ca Kierownika studiów: dr hab. inż. Ewa Majewska
email: ewa_majewska1@sggw.pl
tel: 022-59 37 678

Studia podyplomowe "BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM" mają na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym "od pola do stołu".

        Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, z uwzględnieniem prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz  wytycznych Wspólnej Polityki Rolnej.

        Słuchacze zdobędą kwalifikacje z zakresu projektowania systemów zarządzania jakością, opracowania dokumentacji, wewnętrznego audytowania jakości w ujęciu systemowym, nadzoru nad wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów zarządzania jakością, a w szczególności z uwzględnieniem zasad identyfikowalności w łańcuchu rolno-spożywczym

       Adresatami studiów mogą być absolwenci uczelni wyższych, w tym absolwenci SGGW, pracujący na stanowiskach technologów, kierowników produkcji, kontrolerów jakości w ogniwach łańcucha rolno-spożywczego oraz osoby  chcące zdobyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością w łańcuchu rolno-spożywczym.

Informacje dotyczące rekrutacji oraz planu i programu studiów zamieszczone są na stronie

http://bij_wnoz.sggw.pl/

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez J. M. Rektora Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a po zdaniu egzaminów także certyfikaty wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące - "Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego", "Certyfikat audytora wewnętrznego systemu GMP/GHM i HACCP według normy ISO 22000", "Certyfikat Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 (Pełnomocników ds. Jakości)"  oraz certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu BRC i certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu IFS wydany prze Dziekana Wydziału nauk o Żywności.