Dydaktyka

Międzyuczelniane – MostAR


Program MostAR

Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów.

W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR

 1. Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
 2. W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
 3. Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
 4. W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS LLP.

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu

 1. Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
 2. Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi macierzysta uczelnia.
 3. Koordynacją wyjazdów studentów między uczelniami oraz uzgadnianiem programów zajmuje się Biuro MostAR-u, którego siedzibą jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Zgłaszanie studentów do Biura MostAR-u na studia w danym roku akademickim następuje w terminie minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem studiów.
 5. W przypadku dużego zainteresowania w semestrze studiami w danej uczelni i na określonym kierunku studiów, przekraczającego możliwości przyjęcia przez daną uczelnię, studentom może być zaproponowana inna uczelnia prowadząca kształcenie na tym samym kierunku.
 6. Informacja o studentach zakwalifikowanych do odbycia studiów w ramach programu MostAR będzie przekazywana przez Biuro do właściwej uczelni niezwłocznie po zatwierdzeniu programów studiów między uczelniami i ustaleniu liczby studentów wyjeżdżających.
 7. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi stypendia z funduszu pomocy materialnej (z wyjątkiem dopłat do zakwaterowania), stypendia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i inne, wypłaca uczelnia macierzysta.
 8. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają im miejsca w domu akademickim.
 9. Uczelnie macierzyste pokrywają przez jeden semestr koszt zakwaterowania swoich studentów w domach studenckich uczelni przyjmujących.
 10. Opłatę za zakwaterowanie w domu studenckim uiszcza uczelnia macierzysta studenta, na podstawie przesłanej przez uczelnię przyjmującą faktury. Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty jej otrzymania.

Studenci programu MostAR

 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów poza uczelnią macierzystą.
 2. Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:
 • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
 • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

Program studiów

 1. Program, według którego student będzie odbywał studia, powinien być zbieżny z programem w uczelni macierzystej i powinien zapewniać uzyskanie ok. 30 punktów ECTS w semestrze.
 2. Program studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub z pokrewnych kierunków.

Zaliczenie odbytych studiów

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie programu studiów uzgodnionego między uczelniami i zaakceptowanego przez Dziekana uczelni macierzystej.
 2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów jest ewidencjonowane w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie, o ile uczelnia wydaje studentom indeksy.
 3. W karcie okresowych osiągnięć studenta, Dziekan wydziału, na którym student studiował potwierdza odbyte przez studenta zajęcia z wybranych przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami.
 4. Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan uczelni macierzystej.
 5. Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system punktowy ECTS. W przypadku zaliczenia części uzgodnionego programu, decyzję w sprawie zaliczenia brakujących przedmiotów wydaje właściwy Dziekan po powrocie studenta do uczelni macierzystej.
 6. Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Biuro Spraw Studenckich
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,
tel. 22 59 310 30
e-mail: mostar@sggw.pl

Dokumenty do pobrania:

Podanie o zakwalifikowanie do programu
Program zajęć
Wykaz zaliczonych przedmiotów