Dydaktyka

Technologie energii odnawialnej


Technologie energii odnawialnej to kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in.zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzoną o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.

W programie studiów m.in.:
STUDIA I STOPNIA: organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, geologia, mechanika płynów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy.

STUDIA II STOPNIA: infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, inżynieria środowiska, energetyczne wykorzystanie biomasy, niekonwencjonalne źródła energii, polityka energetyczna UE, prawo energetyczne, lokalny audyt energetyczny, biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej, hybrydowe systemy energetyczne, logistyka, planowanie i zarządzanie energetyką lokalną, jakość energii, technologie informacyjne w energetyce, gospodarka finansowa samorządów, analiza rynku energii.

Wiedza zdobyta na studiach umożliwia m.in. ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.