Dydaktyka

Socjologia


Studia na kierunku socjologia dostarczają bogatej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się społeczeństwie – od poziomu rodziny do struktur globalnych. Studenci uzyskują praktyczną wiedzę o najnowszych metodach i technikach badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych, z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych do badania oraz interpretacji zjawisk społecznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych. Nabywają też umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich, m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji.

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednostkach organizacyjnych, których działalność pokrywa się z profilem kierunku studiów. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach studenckich kół naukowych WNS, biorą też twórczy i aktywny udział w życiu społeczności akademickiej SGGW.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę między innymi w zakresie następujących zagadnień:

  • komunikacja społeczna,
  • analityka społeczna,
  • stosunki międzynarodowe,
  • metody badań społecznych i marketingowych