Dydaktyka

Ogrodnictwo


Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Na tym kierunku kształci się specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej. W programie nauczania duży nacisk kladzie się na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
 • ekonomika i organizacja ogrodnictwa,
 • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin,
 • ochrona roślin,
 • rośliny lecznicze i specjalne,
 • rośliny ozdobne,
 • sadownictwo,
 • szkółkarstwo ogrodnicze,
 • rośliny warzywne – jakość i wykorzystanie.
 
Po tym kierunku można pracować w:
 • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych,
 • przetwórstwie owocowo-warzywnym,
 • administracji,
 • usługach i doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.