Dydaktyka

Ochrona zdrowia roślin


Kierunek ochrona zdrowa roślin obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej. Został utworzony po to, by kształcić specjalistów przygotowanych do wdrażania dyrektywy UE wprowadzającej obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Oferta kształcenia studentów jest dostosowana do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia roślin, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

Po tym kierunku można pracować w:

  • gospodarstwie indywidualnym,
  • dużych gospodarstwach rolnych,
  • firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin,
  • jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych,
  • szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin,
  • kwarantannowych punktach granicznych,
  • ogrodach botanicznych i arboretach,
  • firmach nasiennych i hodowlanych,
  • firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów,
  • centrach ogrodniczych.