Dydaktyka

Inżynieria środowiska


Studia na inżynierii środowiska mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami antropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska.

Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

  • inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
  • inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią),
  • systemy wodnogospodarcze, obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne w glebie, w tym systemy nawadniające,
  • zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację terenów zdegradowanych, bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
  • zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery.

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • inżynieria sanitarna,
  • geoinżynieria środowiska,
  • ekoinżynieria,
  • inżynieria wodna.