Dydaktyka

Inżynieria i gospodarka wodna


Na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształceni są specjaliści w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej – począwszy od potrzeb związanych z ujęciami wody z zasobów podziemnych, zagospodarowaniem wody opadowej, budową zbiorników retencyjnych oraz towarzyszących im budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, dostarczaniem czystej wody do odbiorców indywidualnych oraz na potrzeby gospodarcze i rolnicze, oczyszczaniem wody spływającej z powierzchni dróg oraz wykorzystanej gospodarczo, poprzez problematykę posadowienia budowli, odwodnień budowlanych, uszczelniania składowisk i magazynów, po tematykę związaną z zagospodarowaniem dolin rzecznych, ochroną przeciwpowodziową oraz ochroną naturalnych mokradeł i bagien.

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W programie studiów I stopnia m.in.: hydrologia, meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo i hydrologia gleb, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika budowli i wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, inżynieria rzeczna, konstrukcje żelbetowe i metalowe, fundamentowanie, inżynieria wodnomelioracyjna.

W programie studiów II stopnia m.in.: planowanie robót inżynierskich, hydrotechniczne budowle ziemne, gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych, betonowe konstrukcje hydrotechniczne, ocena stanu ekologicznego wód, adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

W zależności od poziomu studiów student może wybrać jedną ze ścieżek kształcenia:

  • inżynieria wodna, gospodarka wodna (I stopień);
  • inżynieria wodna i melioracyjna, gospodarka wodna (II stopień).