Dydaktyka

Inżynieria ekologiczna


Inżynieria ekologiczna to interdyscyplinarny kierunek, który łączy elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w obszarach biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Absolwenci są przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości, a także do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka, jak i czynnikami naturalnymi oraz zmianami klimatu. Uzyskują także specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

Po tym kierunku można pracować w:

  • administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach,
  • instytutach naukowych,
  • parkach narodowych i krajobrazowych,
  • organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.