Dydaktyka

Gospodarka przestrzenna


Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w SGGW mają charakter interdyscyplinarny – ich program obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin i dyscyplin naukowych. Są to nauki społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia oraz nauki o zarządzaniu i jakości); nauki inżynieryjno-techniczne (architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i inżynieria środowiska); nauki rolnicze (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo) oraz nauki ścisłe i przyrodnicze (nauki o Ziemi i środowisku). Spośród innych kierunków gospodarka przestrzenna w SGGW wyróżnia się działaniem na rzecz kształtowania przestrzeni i zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w zrównoważonej gospodarce, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi. Absolwenci potrafią posługiwać się narzędziami i oprogramowaniem wykorzystywanymi w praktyce powyższych dziedzin. Dobre przygotowanie praktyczne w trakcie zajęć terenowych i praktyk w urzędach administracji samorządowej oraz szerokie spektrum poznawanych zagadnień pozwalają im skutecznie konkurować na rynku pracy.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

  • planowania przestrzennego,
  • geomatyki i zarządzania przestrzenią,
  • planowania infrastruktury technicznej,
  • zarządzania nieruchomościami.

Po tym kierunku można pracować w:

  • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami i rekreacją,
  • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
  • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,
  • biurach planistycznych działających w zakresie planowania przestrzennego, leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska,
  • firmach działających na rynku nieruchomości.