Dydaktyka

Budownictwo


Studia mają charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

  • budownictwo ogólne: projektowanie i realizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz komunikacyjnych,
  • inżynierię hydrotechniczną: małe budowle wodne (budowle piętrzące, zapory ziemne, obwałowania),
  • techniczną infrastrukturę komunikacyjną (drogi, mosty) oraz place składowe, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami budowlanymi.

W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, fizyka, geologia, hydraulika, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, mechanika gruntów, fizyka budowli, materiały budowlane, podstawy projektowania konstrukcji, kierowanie procesem inwestycyjnym, budownictwo ogólne, ziemne i tunelowe, metalowe, żelbetowe, komunikacyjne, hydrotechniczne.

STUDIA II STOPNIA: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, planowanie przestrzenne, złożone  konstrukcje  betonowe i metalowe, budownictwo wodne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

  • konstrukcje budowlane,
  • geotechnika,
  • budownictwo hydrotechniczne,
  • Engineering Infrastructure (specjalizacja w języku angielskim).

Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej i wyburzeniowej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.