Dla studentów

Stypendium Ministra


Informacja o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

 1. W celu złożenia wniosku należy nie później niż do 14.10.2020 r. zgłosić mailowo swoją chęć aplikowania o stypendium Ministra na adres bss@sggw.edu.pl wraz z krótkim opisem swoich osiągnięć oraz opinią wniosku Dziekana lub Prodziekana.

 2. Pracownik BSS wyznaczony na „redaktora wniosku” założy studentowi (który zgłosił się do 14.10.2020 r.) wniosek w systemie ZSUN/OSF (za którego pośrednictwem składa się wnioski) i założy wnioskującemu konto „redaktora pomocniczego” jego wniosku.

 3. Student loguje się do systemu i uzupełnia swój wniosek (wpisuje osiągnięcia i załącza skany dokumentów w systemie) do dnia 17.10.2020 r.

 4. Do dnia 18.10.2020 r. student (redaktor pomocniczy) informuje mailowo (bss@sggw.edu.pl) o zakończeniu edycji wniosku w systemie ZSUN/OSF.

 5. Do dnia 19.10.2020 r. student dostarcza do Biura Spraw Studenckich (bud. 8 pok. 4) oryginały (do weryfikacji) oświadczeń oraz dyplomów/potwierdzeń udziału w poszczególnych wydarzeniach/konkursach/konferencjach, które załączył do wniosku (prócz kserokopii stron tytułowych artykułów, czasopism, monografii, materiałów pokonferencyjnych, etc.).

 6. Po weryfikacji wprowadzonych przez studenta (redaktora pomocniczego) danych redaktor wniosku (pracownik uczelni) może zgłaszać zastrzeżenia i zwracać się o uzupełnienie wniosku lub go edytować.

Na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 znajdują się: instrukcja składania wniosku, wytyczne dokumentowania poszczególnych osiągnięć oraz wzory oświadczeń studenta.

UWAGA: Termin zgłaszania mija 14.10.2020 r.

Jaki osiągnięcia są oceniane?

 • Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

 • Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. ) rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. ) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. ) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.3))

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Kto może wnioskować?

 • Stypendium może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

 • Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium Ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 • Stypendium Ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

 • Stypendium Ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

(dotyczy również tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.)

 • Stypendium ministra nie przysługuje studentom będącym:

 1. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie