Dla studentów

Pomoc materialna


Uwaga! Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

  • za średnią ocen (wyłącznie za to osiągnięcie) składane są w dziekanatach poszczególnych kierunków w terminie 7 dni od ogłoszenia list rankingowych
  • za osiągnięcia naukowe i/lub sportowe i/lub artystyczne i/lub średnią ocen składane są w BSS, w bud. 8 pok. 4 do dnia 20 października w godz. 9-15.

Każdy student składa jeden wniosek.

Zmiany w zakresie pomocy materialnej, w stosunku do regulacji dotychczasowych -> informacja


Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzenie nr 109 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załączniki dotyczące studentów

Załączniki dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2019/2020

Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 13
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 1a
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

Załącznik nr 13a
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

Załącznik nr 1b
Oświadczenie cudzoziemca o spełnianiu kryteriów do otrzymania stypendium socjalnego

Załącznik nr 13b
Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń

Załącznik nr 1c
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Załącznik nr 13c
Wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Załącznik nr 2
Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 14
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2a
Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń

Załącznik nr 15
Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 2b
Wzór zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 16
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

Załącznik nr 2c
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)

Załącznik nr 17
Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

 

Załącznik nr 3
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 18
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 4
Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 19
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Załącznik nr 4a
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego

Załącznik nr 20
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Załącznik nr 5
Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora

Załącznik nr 21
Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń doktorantom SGGW

Załącznik nr 6
Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 22
Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń dla doktorantów

Załącznik nr 7   Załącznik nr 7 [doc] Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

Załącznik nr 8
Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej

 

Załącznik nr 9
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

 

Załącznik nr 10
Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń studentom SGGW

 

Załącznik nr 11a   Załącznik 11a[doc] Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów

 

Załącznik nr 11b   Załącznik 11b[doc] Wezwanie do złożenia wyjaśnień  

Załącznik nr 12
Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 93 ust. 2. pkt 1)

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

Art. 88 ust. 5.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.