Dla studentów

Dokumenty do pobrania


Przewodniki pisania prac dla studentów

Przewodnik prezentowania informacji naukowej
Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW

 


Zarządzenie Nr 46 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Praca dyplomowa

Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Załącznik - Wytyczne

Załącznik 1 i 2 do wytycznych

Załącznik 2 - wersja .doc

Zarządzenie poprzednie: Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. w sprawie wymogów dotyczących pisania prac dyplomowych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Zarządzenie Rektora SGGW NR 22 w sprawie gromadzenia, udostępniania przez Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich obronionych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Załącznik nr 3


Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

Zarządzenie Nr 1 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Regulamin antyplagiatowy

 


Zarządzenie uchylone: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4 Rektora SGGW z dnia 24. 01. 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów SGGW.