REGULAMIN

XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Przedmiotem regulaminu są ustalenia dotyczące XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zwanego dalej ,,Przeglądem”. Każdy uczestnik Przeglądu zobowiązany jest do przestrzegania zasad regulaminu.

1.2. Organizatorem Przeglądu jest Koło Naukowe Leśników działające przy Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kolegium Przeglądu stanowią:

- Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Bogdan Klepacki

- Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski

- Opiekun Koła Naukowego Leśników dr inż. Robert Tomusiak

- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego inż. Marika Prus.

Skład komitetu naukowego oraz komitetu organizacyjnego podany jest w Załączniku nr 1.

1.3. Organem wykonawczym jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

1.4. Termin Przeglądu ustalono na 12 grudnia 2014 roku.

1.5. Przegląd odbędzie się w budynku 34 (Wydział Leśny) będącym częścią kampusu SGGW w Warszawie.

1.6. Informacje organizacyjne będą zamieszczane na oficjalnej stronie Przeglądu znajdującej się
w zakładkach strony SGGW (www.sggw.pl):
„41 Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW – 12 grudnia 2014 r.”
dostępnej w lokalizacji:
DLA STUDENTÓW à AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW à PRZEGLĄDY DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH

2. Warunki przystąpienia do Przeglądu

2.1. Uczestnikiem Przeglądu może być każdy student studiów I lub II stopnia zrzeszony w kole naukowym zarejestrowanym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz
z abstraktem (wzór w załączniku nr 2) do 24 listopada 2014 r. na adres: przeglad@wl.sggw.pl. Wymagane jest również przesłanie zeskanowanego formularza zgłoszeniowego z podpisem opiekuna koła. Przyjęcie zgłoszenia organizatorzy potwierdzą drogą mailową.

2.3. Podział na sekcje odbędzie się na podstawie zaklasyfikowania abstraktów przez Komitet Naukowy do poszczególnych kategorii. Wykaz sekcji zostanie podany do wiadomości na stronie Przeglądu.

2.4. Abstrakty bądź zgłoszenia wymagające poprawy zostaną odesłane na adres nadawcy z prośbą o korektę i uwzględnienie naniesionych uwag. Zmian informacji zawartych w abstraktach można dokonywać do 02.12.2014 r.

2.5. Udział w Przeglądzie jest nieodpłatny.

2.6. Ostateczna lista uczestników oraz tytułów prac zostanie zamieszczona na stronie Przeglądu.

3. Wytyczne do prac

3.1. Zgłaszane prace mogą być wygłaszane w formie referatu lub prezentowane w formie posteru. Obowiązującym językiem jest język polski.

3.2. Abstrakty powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2.

3.3. Zgłaszane prace mają mieć charakter naukowy oraz być efektem badań wykonanych w ramach działalności koła naukowego. Nie będą przyjmowane prace o charakterze przeglądowym.

3.4. Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej opublikowane.

3.5. Spełnienie wymogów zawartych w  pkt. 3.3 oraz 3.4  opiekun koła potwierdza podpisem.

3.6. Uczestnik może prezentować jeden referat oraz jeden poster; może być również współautorem innych referatów i posterów prezentujących wyniki badań, w których brał udział.

3.7. Referaty i postery mogą mieć maksymalnie trzech autorów.

3.8. Prace mogą być prezentowane najwyżej przez trzy osoby.

4. Czas prezentacji

4.1. Czas na wygłoszenie referatu jest ograniczony do 12 minut; dodatkowe 3 minuty zarezerwowane są na dyskusję. Za referat trwający dłużej niż 12 minut będą naliczane punkty karne, 1 punkt za każdą minutę.

4.2. Czas na prezentację posteru wynosi maksymalnie 2 minuty oraz 2 minuty na dyskusję.

4.3. Postery wydrukowane w formacie A1 (układ pionowy) należy umieścić w wyznaczonym przez organizatorów miejscu w dniu Przeglądu do godziny 8:30.

5. Przyznanie nagród

5.1. Ocena prezentowanych prac zostanie dokonana przez komisje w ramach poszczególnych sekcji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 3.

5.2. W każdej sekcji zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

5.3. W ramach Przeglądu zostanie dokonana klasyfikacja kół naukowych w oparciu o sumaryczną liczbę punktów uzyskanych przez koło naukowe. Każda praca zaprezentowana na Przeglądzie, zarówno referat jak i poster, wnosi 1 punkt do rankingu kół naukowych. Praca, która uzyskała wyróżnienie wnosi 3 punkty do rankingu, a praca nagrodzona 5 punktów.

5.4. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w rankingu kół naukowych przewidziane są nagrody
JM Rektora w wysokości 3000 PLN (I nagroda), 2000 PLN (II nagroda) oraz 1000 PLN (III nagroda).

6. Ustalenia końcowe

6.1. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na zamieszczenie abstraktów swoich prac w książce abstraktów, która zostanie opublikowana na stronie SGGW.

6.2. Uczestnik ma prawo do wycofania swojej pracy z Przeglądu bez podania przyczyny do dnia 2.12.2014 r. Należy o tym poinformować komitet organizacyjny drogą mailową.

7. Załączniki

Załącznik nr 1 – Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy

Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia i abstraktu

Załącznik nr 3 – Punktacja oraz wytyczne oceny prac dla Komisji