Dla studentów

Przeglądy Dorobku Kół Naukowych


Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW to najważniejsze wydarzenie w działalności kół naukowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jednodniowa konferencja daje studentom szansę zaprezentowania swych zainteresowań naukowych i osiągnięć koła na forum całej uczelni w formie referatów lub posterów. Jest to doskonała okazja, aby wymienić poglądy, podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami innych kół, a także nawiązać współpracę. Konferencja ma charaktery interdyscyplinarny i odbywa się w równoległych sesjach, grupujących referaty o zbliżonej tematyce.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie szczyci się wieloletnią tradycją organizacji Przeglądu Dorobku Kół Naukowych. Każdego roku konferencja ta organizowana jest przez inne koło naukowe a opiekę merytoryczną sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki oraz Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych.