SGGW

Dla pracowników

18
marca
2016

Komunikat w sprawie zaliczek w ramach PO IR

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż NCBR ogłosił komunikat w sprawie zaliczek w ramach POIR:
  • Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, łączna wartość dofinansowania przekazywana beneficjentowi w formie zaliczki na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność nie może przekroczyć 90% całkowitej wysokości dofinansowania. Pozostałe 10% jest wypłacane po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.
  • Najwyższa transza zaliczki w ramach Projektu nie może przekroczyć 20% całkowitego dofinansowania.
  • Beneficjent jest zobowiązany rozliczyć w całości daną transzę zaliczki w terminie 90 dni od dnia jej przekazania na rachunek bankowy beneficjenta.
  • W przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania w formie zaliczki przekracza kwotę 10.000.000 zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z form, o których mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. nr 223, poz. 1786, z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie o zaliczkach). Przyjęte przez NCBR we wzorze umowy o dofinansowanie rozwiązania precyzują, że dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości 150% kwoty najwyższej transzy zaliczki.
zaliczek > 10.000.000 zł → zabezpieczenie w wysokości 150% kwoty najwyższej transzy zaliczki
  • Niezależnie od powyższego, gdy przychody beneficjenta ze sprzedaży, osiągnięte w zamkniętym roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, są mniejsze, niż 20% sumy kosztów kwalifikowanych Projektu, Instytucja Pośrednicząca może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
  1. odmówić beneficjentowi wypłacania zaliczki (Projekt będzie rozliczany wyłącznie na podstawie refundacji);
  2. zażądać od beneficjenta wniesienia dodatkowego zabezpieczenia w jednej z form określonych w § 6 ust. 4 rozporządzenia o zaliczkach. Również w tym przypadku, dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości 150% kwoty najwyższej transzy zaliczki.

przychody beneficjenta < 20% kosztów kwalifikowanych Projektu →
zabezpieczenie w wysokości 150% kwoty najwyższej transzy zaliczki

  • NCBR pragnie wskazać, że przedstawione rozwiązania dotyczące zaliczek odnoszą się do wszystkich podmiotów1, które uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w konkursach w ramach PO IR,  w tym wnioskodawców, którzy znajdują się na listach rankingowych, a także beneficjentów. W przypadku tych ostatnich wymagane jest podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.

1Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o zaliczkach, nie dotyczy to podmiotów świadczących usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2015, poz. 1095 z późn. zm.).

link do strony