SGGW

Dla pracowników

21
marca
2016

Aktualizacja Przewodników w ramach POIR

Aktualizacja Przewodników kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR

Centrum Innoacji i Transferu Technologii uprzejmie informujemie, że w dniu 18 marca 2016 r. decyzją IZ została zatwierdzona aktualizacja następujących dokumentów konkursowych związanych z Działaniem 4.2 POIR:

  1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Zasady ogólne
  2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Załącznik nr 3. Wkład własny beneficjenta

Zapisy Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR wraz z załącznikami zostały doprecyzowane w zakresie formy i możliwości wniesienia do projektu wkładu własnego w postaci wartości niematerialnych i prawnych z majątku beneficjenta lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa.

Pełna dokumentacja Działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR więcej – tu zostały zamieszczone treści obu Przewodników, zarówno w trybie jednolitym, jak i rejestruj zmiany.