Dla mediów

SGGW TV

30
października
2014

Ekspedycja Koła Naukowego Leśników SGGW

 

Ekspedycja "Koło na Kole" Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie odbyła się w dniach 7-27 lipca 2012 roku. W wyprawie wzięło udział 12 studentów reprezentujących 4 sekcje oraz opiekun - dr Robert Tomusiak.
Badania każdej z sekcji:
Sekcja Botaniki
Celem podjętych badań było określenie jaki gradient szerokości geograficznej znajduje odzwierciedlenie w zmianach ilościowych, a jaki w zmianach jakościowych składu fitocenoz. Badania przeprowadzono w borach sosnowych i świerkowych. Określono różnice kompozycji gatunkowej między analizowanymi płatami zbiorowisk, udział form życiowych (Raunkiaer 1905) oraz wymagania edaficzne (żyzność, odczyn, wilgotność) i klimatyczne (światło, temperatura, kontynentalizm), za pomocą wskaźnikowych liczb ekologicznych (Elenberg 1991).
Sekcja Biometrii 
Zajmowała się pomiarem drzewostanów sosnowych i świerkowych na typowych siedliskach. Były to drzewostany w wieku ok. 50 i ok. 100 lat, prowadzono pomiary wysokości osadzenia korony i jej długości, szerokości pierśnicy, wyznaczano klasę Kraffta oraz martwe drewno leżące (poprzez założenie transektów) i stojące.
Sekcja Ornitologii 
Zaplanowała realizować jednocześnie 2 tematy badawcze:
- Badanie cyklu dobowego ptaków wraz ze wzrostem długości dnia;
- Zmienności składu gatunkowego ornitofauny leśnej w miarę wzrostu szerokości geograficznej;
W tym celu, w każdym punkcie wyprawy, przez 24 godziny obserwowano zachowania ptaków notując wszelkie potrzebne informacje.
Sekcja Użytkowania 
1. Badanie zmian zawartości olejków eterycznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) wraz ze zmianą szerokości geograficznej, polegające na pobraniu po jednym kilogramie igliwia sosnowego z drzewek w pierwszej klasie wieku na każdej z 4 szerokości geograficznych. Zebrane igliwie zostanie po powrocie przedystelowane w aparacie Deringa w celu określenia zawartości olejków eterycznych.
2. Badanie populacji maliny moroszki (Rubus chamaemorus) i jej zróżnicowanie wraz ze zmianą szerokości geograficznej za pomocą inwentaryzacji powierzchni próbnych 1x0,5 m.
3. Badanie zmian różnorodności gatunkowej grzybów występujących na różnych szerokościach geograficznych za pomocą transektów o długości 150 m.
4. Zmienność wybranych parametrów wytrzymałościowych świerka pospolitego (Picea abies) wraz ze zmianą szerokości geograficznej na podstawie pobranych 12 wyrzynków drewna z odziomkowej części pnia, po 3 z każdej szerokości geograficznej. Z pozyskanych w terenie wyrzynków wycięte zostaną wstępne próbki o wymiarach 5x0,5x10 cm, które zostaną po powrocie przebadane w laboratorium wytrzymałościowym Katedry Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW.