Dla mediów

Informacje prasowe

28
marca
2014

W SGGW powstało Weterynaryjne Centrum Badawcze

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Jest to zespół laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę. Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW będzie prowadziło badania podstawowe zmierzające do rozwiązywania aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych oraz badania o charakterze wdrożeniowym. Otwarcia centrum dokonali prof. dr hab. Alojzy Szymański, Rektor SGGW, dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, Kierownik projektu Aparatura Weterynaryjne Centrum Badawcze.

Weterynaryjne Centrum Badawcze zostało sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I. „Tworzenie Warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.1. Wzmocnienie Sektora Badawczo – Rozwojowego. Całkowity koszt zakupionej aparatury wyniósł blisko 15 mln. zł. brutto. 85% pochodziło ze środków UE, a 15% z rezerwy Celowej Budżetu Państwa.

W uroczystym otwarciu Weterynaryjnego Centrum Badawczego uczestniczyli wszyscy rektorzy uczelni, pełnomocnicy rektora, władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dziekanem prof. dr. hab. Marianem Binek na czele, pracownicy naukowi oraz studenci  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz pracownicy administracji SGGW. Gościem uroczystości był także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W uroczystości uczestniczyli także naukowcy z kraju i zagranicy z uczelni i instytucji współpracujących z Wydziałem Nauk Weterynaryjnych SGGW. 

Profesor Alojzy Szymański, rektor SGGW podczas uroczystości otwarcia mówił miedzy innymi: "Badania stosowane mają to do siebie, że wymagają nowoczesnej aparatury. Dlatego SGGW ciągle rozwija swoje laboratoria. Dzięki temu możemy prowadzić wspólne badania na światowym poziomie z wieloma uniwersytetami krajowymi i zagranicznymi". Rektor Szymański podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły działania uczelni zmierzające do sfinalizowania tego projektu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki powiedział miedzy innymi: "SGGW od wielu lat jest wyznacznikiem postępu i rozwoju. Cieszę się, że w tej uczelni możemy zaprezentować kolejne nowoczesne centrum badawcze, które przyczyni się do rozwoju badań naukowych i wdrażania ich wyników do praktyki"

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił znaczenie środków unijnych dla rozwoju województwa mazowieckiego.

Po uroczystości zebrani goście zwiedzali poszczególne laboratoria. Każde laboratorium zostało szczegółowo zaprezentowane przez pracowników Kliniki Dużych Zwierząt oraz współpracujących z kliniką specjalistów z innych uczelni i instytutów naukowych. Omówiono między innymi wyposażenie oraz możliwości badawcze laboratoriów.

Ważnym wydarzeniem otwierającym działalność Weterynaryjnego Centrum Badawczego była międzynarodowa konferencja naukowa „Future of Life Sciences and Biomedicine”, poświęcona roli i dorobku Prof. dr hab. A. Zięcika w rozwój nauki. W konferencji wzięło udział wielu znanych gości z zagranicznych i krajowych placówek naukowych, m.in. Prof. Ilpo Huhtaniemi (Imperial College London); Prof. Nafis Rahaman (University of Turku); Prof. Marek Zygmunt Greifswald (Germany); prof. Bernd Hoffman University Giessen Germany, prof. Mordechai Shemesh Israel,  prof. Andrzej Górski V-ce Prezes PAN, Inst. Transplantologii WUM i Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN.

Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW w Warszawie, staje się kolejnym miejscem w SGGW, które jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę. WCB współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Listy intencyjne o współpracy złożyło wiele jednostek naukowych w tym m.in.: Uniwersytet M. Kopernika, Collegium Medium w Bydgoszczy, Instytut Biotechnologii i Biofizyki, PAN w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii CZD Warszawa, Klinika Neurochirurgii CMKP w Warszawie, Instytut Transplantologii WUM,  Klinika Nadciśnienia Tętniczego WUM, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN w Olsztynie,  Departament des Science Fonctionnelles, Faculte de Medecine Veterinaire, Universite de Liege, Belgium, Departament für Nutztiere, Universität Zürich, Swietzerland; Department of Chemistry and Biomolecular Science, Mac-quarie University, Sydney, Australia,  University of Shizuoka, Shizuoka-ken, Japan, Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz Universitaet Giessen, Niemcy.

Celem projektu Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB), było wyposażenie w aparaturę zintegrowanego zespołu laboratoriów do badań na zwierzętach na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mającym służyć nowoczesnym badaniom w obszarze medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób zwierząt i człowieka, (gdzie zwierzę rozumiane jest również, jako model dla człowieka) oraz badaniom chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Projekt zdaniem recenzentów oraz w opinii przedstawicieli instytucji naukowych z kraju i zagranicy, cechuje się znaczącą wartością merytoryczną o przewidywanych znacznych korzyściach dla szeroko rozumianego „środowiska i regionu”, co stanowiło istotny element do uznania go za projekt strategiczny dla Woj. Mazowieckiego. Przewiduje się, że będzie on miał istotny wpływ na podniesienie przygotowania absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, umożliwienie prowadzenie nowoczesnych badań naukowych i stosowanych w zakresie nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych.

Dzięki zakupowi unikatowej aparatury naukowej w tym mikroskopu konfokalnego z białym laserem, stworzeniu pracowni nanotechnologii, we współpracy naukowej m.in. z Instytutem Fizyki PAN, IBB wprowadzenia nowoczesnej aparatury telemetrycznej do badań in vivo i in vitro, udoskonaleniu istniejących metod diagnostycznych,  możliwe będzie zrealizowanie projektów badawczych na najwyższym poziomie naukowym, we współpracy z czołowymi instytucjami naukowymi Europy i świata, co wyrażone zostało w listach intencyjnych z takich jednostek.

Badania na zwierzętach, z zachowaniem wszelkich norm i ograniczeń etycznych są odpowiednim modelem do badania zjawisk fizjologicznych i fizjopatologicznych  w obszarze nauk medycznych i weterynaryjnych. W tym kontekście, podobieństwa funkcji wielu układów ich rozwoju np. świni i człowieka powodują, że ten gatunek zwierzęcia jest cennym modelem do badań fizjologii i patofizjologii człowieka. Aparatura do badań in vivo musi spełniać aktualne wymagania GLP i GCP, jej brak uniemożliwia potwierdzenie badań na liniach komórkowych stosownymi badaniami prowadzonymi na całym zwierzęciu z uwzględnieniem takich czynników fizjologicznych jak m.in., naturalna cykliczna aktywność narządu, przepływ krwi, funkcja układu nerwowego i status hormonalny, uniemożliwiając tym samym holistyczne wnioskowanie.

Dla badań biomedycznych o charakterze wdrożeniowym, modele zwierzęce są niezbędne także dla zrozumienia mechanizmów działania nowych leków i biologicznie aktywnych składników oraz poznawania nowych działań oraz niepożądanych efektów, co jest nie do uchwycenia technikami in vitro. Odrębnego komentarza wymagają badania chronobiologiczne, uwzględniające nie tylko chronofizjologię ale także dynamicznie rozwijające się działy chronofarmakologii. Stworzone laboratoria jak Nanoinżynierii, Biotechnologii, Telemetrii, Genomiki i Proteomiki, Chirurgii miniinwazyjnej, Pierwiastków śladowych, Cystometrii przepływowej, Hodowli tkanek i komórek wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom

Celem ogólnym projektu jest przyspieszenie tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce i zbliżanie go do poziomu krajów wysokorozwiniętych. Celem bezpośrednim natomiast rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych i fizjologicznych w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom.

Uzyskane wyniki badań będą publikowane w renomowanych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, opracowania aplikacyjne będą zastrzegane patentami i wdrażane  do stosowania w obrębie diagnostyki i terapii chorób zwierząt i ludzi,  szeroko pojętego chowu i hodowli, żywienia.

Jako niezwykle istotny element projektu należy uznać wdrożenie najnowszych metod badawczych w realizację aktualnego programu dydaktycznego dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Uczelni. Studenci będą mieli możliwość realizacji zajęć w nowoczesnych laboratoriach i sali operacyjnej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, z zastosowaniem metod teletransmisyjnych w procesie dydaktycznym. W stworzonych laboratoriach będą realizowane prace licencjackie, magisterskie i doktorskie prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi w SGGW i współpracującymi instytucjami.

Materiał został opracowany we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim, kierownikiem Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką oraz kierownikiem projektu Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW.