Dla mediów

Informacje prasowe

09
października
2015

W SGGW powstało Centrum Badań Biomedycznych

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwarto Centrum Badań Biomedycznych. Na uruchomienie centrum przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, w ramach RPO WM 2007-2013. W nowoczesnych laboratoriach prowadzone będą innowacyjne badania z pogranicza weterynarii i medycyny.

Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie nowego i zmodernizowanie obecnego laboratorium Kliniki Chorób Koni oraz na zakup unikatowej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Badania naukowe będą prowadzone na zwierzętach z zachowaniem wszelkich norm etycznych. 

Modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych laboratoriów to również szansa na nowe wyspecjalizowane miejsca pracy. Uczelnia zyskała wyposażenie w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Jest to krok do badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej. Centrum będzie prowadziło zarówno badania podstawowe – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów  naukowych.

30 mln zł dofinansowania to wsparcie zaawansowanych prac badawczych w weterynarii, biologii i biotechnologii, z których skorzystają doktoranci instytucji naukowej i pracownicy kadry naukowej oraz studenci.

"Centrum Badań Biomedycznych SGGW to doskonały przykład jak badania naukowe mogą być skutecznie wykorzystane w gospodarce. W tym przypadku efekt prac naukowych prowadzonych na zwierzętach będzie można wykorzystywać w leczeniu różnych chorób u ludzi, zwłaszcza w leczeniu nowotworów." -  powiedział prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW podczas uroczystości otwarcia Centrum Badań Biomedycznych. W uroczystości wzięło udział wielu gości z zagranicy i kraju, z jednostek naukowych i firm współpracujących z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał Jego Eminencja Kazimierz kardynał Nycz, Metropolita Warszawski. W uroczystści wzięli udział także wszyscy prorektorzy uczelni prof. dr hab. Wiesław Bielawski – prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. Jan Niemiec – prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Marek S. Szyndel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Bogdan Klepacki - prorektor ds. dydaktyki, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Andrzej Lenart, kanclerz - dr inż. Władysław Skarżyński oraz mgr Anna Żuchowska – sekretarz Rektora. W spotkaniu udział wzięli dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów, w tym prof. dr hab. Marian Binek, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, dyrektor Centrum Badań Biomedycznych

Nowoczesne laboratoria SGGW oglądał także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki oraz Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy oraz Wiesław Mariusz Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, który w imieniu Marszałka Adama Struzika odczytał list gratulacyjny.

Centrum Badań Biomedycznych to laboratoria i pracownie na najwyższym światowym poziomie. Laboratorium Diagnostyki Obrazowej umożliwi wykorzystanie technik in vivo pozwalających na obrazowanie zachodzących zjawisk w organizmie. Odpowiednia konstrukcja i zastosowanie zakupionego sprzętu medycznego sprawia, że obecnie to laboratorium jest najnowocześniejszą tego typu jednostką na świecie. W ramach  Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstała pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej.

Laboratorium Biologii Molekularnej, Hodowli Komórek i Tkanek to uzupełnienie posiadanej aparatury o technikę mikroskopii cytogentycznej, która stwarza możliwość rozszerzenia badań na poziomie chromosomowym. Analizy metodami hybrydyzacji in situ, pozwalają na stwierdzenie zmian na poziomie cytogenetycznym, mogących leżeć u podłoża niepowodzeń w zapłodnieniu i utrzymaniu ciąży.

Laboratorium Biotechnologii zostało wyposażone w aparaturę do prowadzenia badań z zastosowaniem najnowszych, a zarazem najbardziej zaawansowanych technik biotechnologii gamet i zarodków.

Laboratorium Nanotechnologii i Nanoinżynierii jest przeznaczone do wszechstronnego badania nanomateriałów najnowszych generacji w zetknięciu z żywymi organizmami, podczas unikalnych badań modelowych na liniach komórkowych, szczepach mikroorganizmów oraz zwierzętach laboratoryjnych.

Pracownia Elektromiografii powstała między innymi dla badań biomedycznych o charakterze wdrożeniowym, gdzie modele zwierzęce są niezbędne także dla zrozumienia mechanizmów działania nowych leków i biologicznie aktywnych składników, np. suplementów diety i dodatków do pasz dla zwierząt.

W ramach perspektywy 2007–2013 SGGW łącznie uzyskała już ponad 42 mln zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, co pozwoliło na rozbudowę Centrum Weterynaryjnego, zdobycie wysokospecjalistycznego sprzętu badawczego oraz na stworzenie Klastra Innowacji w Agrobiznesie.