Dla mediów

Informacje prasowe

29
maja
2014

Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa SGGW

23 maja br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa dwóm wybitnym uczonym, Profesorowi Michele Jamiolkowskiemu oraz Profesorowi Wojciechowi Wolskiemu. Profesor Michele Jamiolkowski jest wybitnym uczonym w dziedzinie mechaniki gruntów i geotechniki. Profesor Wojciech Wolski jest wybitnym uczonym w dziedzinie geotechniki i hydrotechniki.

23 i 24 maja br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywają się Dni SGGW. Tegoroczne Dni SGGW wpisują się w uroczyste obchody 200-lecia naszej uczelni. Jak co roku święto uczelni rozpoczęto uroczystym posiedzenim Senatu SGGW. Podczas tej uroczystości zostały nadane tytuły doktora honoris causa Profesorowi Michele Jamiolkowskiemu oraz Profesorowi Wojciechowi Wolskiemu. Promotorem w procesie nadania doktoratów był prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Otwierając uroczystość Rektor Alojzy Szymański mówił między innymi: 

"Dzisiejsza uroczystość odbywa się w czasie szczególnym. Inaugurujemy nią bowiem DNI Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – święto Uczelni, ustanowione przez Senat przed 14 laty dla upamiętnienia pierwszej po II wojnie światowej inauguracji roku akademickiego. 

15 maja 1945 roku w ówczesnej siedzibie SGGW przy ulicy Rakowieckiej zabrzmiały po raz pierwszy w warszawskiej uczelni Gaude Mater Polonia i długo oczekiwany Hymn Polski,  a rektor Franciszek Staff ubrany w togę uszytą z koca wojskowego ofiarowanego w ramach amerykańskiego programu UNRA mówił do pracowników i studentów:"

Dostąpiliśmy zaszczytu, że pierwszą jesteśmy uczelnią akademicką, odżywającą w Stolicy. Chwila ta niech upamiętni się w sercach tych przede wszystkim, którzy po raz pierwszy wstępują w nasze mury. Okoliczności, w jakich wstępujecie w szranki Wyższej Uczelni, są tak niezwykłe, że uważać się musicie i czynem tego Wam dowieść przystoi, iż los Was powołał na współbudowniczych lepszej przyszłości Narodu, Państwa i jego Stolicy.

Całe przemówienie Rektorsa prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego podczas uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa SGGW <<tutaj>>

Przed nadaniem tytułów doktorów honoris causa SGGW  profesor Alojzy Szymański wygłosił laudacje przedstawiające dorobek i zasługi uhonorowanym profesorom.

Laudacja Profesora Alojzego Szymańskiego poświęcone Profesorowi Michele Jamiolkowskiemu <<tutaj>>   

Laudacja Profesora Alojzego Szymańskiego poświęcone Profesorowi Wojciechowi Wolskiemu <<tutaj>> 

 

Profesor Michele Jamiolkowski jest wybitnym uczonym w dziedzinie mechaniki grunków i geotechniki. Profesor Michele Jamiolkowski aktywnie współuczestniczy w działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, w tym m.in.: inicjując i konsultując kie­runki rozwoju badań laboratoryjnych i terenowych, aktywnie uczestnicząc we wspólnych badaniach naukowych, wspierając rozwój kadry naukowej poprzez opiniowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, aranżowanie zagranicznych staży naukowych oraz udział w organizowanych przez Wydział międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach z zamawianymi wykładami.

Biogram Profesora  Michele Jamiolkowskiego

Profesor Wojciech Wolski jest wybitnym uczonym w dziedzinie geotechniki i hydrotechniki.  Profesor Wojciech Wolski był inicjatorem i współorganizatorem powołanych na Wydziale Melioracji Wodnych w 1978 r. studiów dokto­ranckich. Kierował ponad 100 pracami magisterskimi, był promotorem 15 rozpraw doktorskich, a kilku Jego wychowanków uzyskało stopnie doktora habilitowanego i tytuły naukowe profesora. Dorobek publikacyjny Profesora Wojciecha Wolskiego obejmuje ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach światowych i europejskich konferencji z zakresu geotechniki i hydrotechniki. Jest też współautorem 12 książek i monografii. Profesor Wojciech Wolski prowadzi bardzo aktywną działalność w różnych organizacjach naukowych i zawodowych, krajowych i mię­dzynarodowych, m.in.: w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, ISSMGE, ICOLD i Polskim Komitecie Geotechniki.

Biogram  Profesora Wojciecha Wolskiego