Dla mediów

Informacje prasowe

05
grudnia
2013

SGGW zakończyła projekt "Program unowocześniania kształcenia ..."

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami zrealizowała projekt, który przyczynił się do wdrożenia nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie wyższym. Podczas konferencji zamykającej projekt „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” zaprezentowano wyniki jakie zostały osiagnięte dzięki jego realizacji.

"Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. W projekcie SGGW pełniła funkcje lidera, partnerami byli Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Maszyn Matematycznych  w Warszawie" - mówił otwierając konferencję prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW. 

"Projekt przyczynił się do wdrożenia nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie oraz do stworzenia sieci współpracy zmierzającej do wprowadzenia wyników osiągniętych w projekcie do praktyki w innych jednostkach dydaktycznych w Polsce. Jestem przekonany, że opracowane narzędzia i metody mogą być wykorzystywane do unowocześnienia kształcenia w całym szkolnictwie wyższym" - podkreślił rektor Alojzy Szymański.

Konferencję prowadził prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prorektor ds. rozwoju oraz merytoryczny opiekun projektu z ramienia władz uczelni. Władze SGGW reprezentowali także prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki oraz prof. dr hab. Andrzej Lenart, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką. W konferencji uczestniczyli kierownicy i pracownicy poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu, dziekani, pracownicy naukowi oraz kierownictwo i pracownicy Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które prowadziło i rozliczało projekt. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele partnerów pracujących w projekcie wspólnie z SGGW: prof. dr hab. Stanisław Baran, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Monika Kozłowska, prorektor ds. studiów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mgr inż. Robert Fabiański, z-ca kanclerza ds. funduszy strukturalnych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prorektora ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mgr Tadeusz Kuroczycki z Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, mgr Bartłomiej Wojdył, dyrektor biura projektów i funduszy Unii Europejskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W wyniku realizacji projektu, którego kierownikiem był dr Mirosław Woźniakowski z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW powstało wiele konkretnych produktów, które zaprezentowali podczas konferencji zamykającej, kierwonicy poszczególnych zadań. Główne efekty projektu to:

 1. Zaprojektowano i przeprowadzono studia niestacjonarne kierunku Rolnictwo w systemie e-learningu,
 2. Przeszkolono nauczycieli akademickich w tworzeniu kursów i materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w systemie e-lerningowym,
 3. Rozbudowano platformy i narzędzia informatyczne umożliwiające prowadzenie studiów, kursów i innych zajęć dydaktycznych metodą e-learningu (system edukacji zdalnej  Adobe Connect Pro, system  wideokonferencyjny Room Based Polycom, narzędzia informatyczne Articulate, Raptivity, KwnoledgePresenter),
 4. Opracowano podręczniki oraz przeprowadzono szkolenia w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
 5. Podniesiono kompetencje kadry akademickiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT),
 6. Utworzono Portal Biura Karier i Monitorowania Losów Absolwenta,
 7. Przeprowadzono szkolenia „Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych”,
 8. Przeprowadzono szkolenia dla studentów „Autopromocja na rynku pracy”,
 9. Zorganizowano dla studentów SGGW staże i praktyki zawodowe ułatwiające start na rynku pracy,
 10. Opracowano  i przeprowadzono kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku,
 11. Wyposażono Bibliotekę Główną SGGW o nowe kolekcje e-książek w systemie EBRARY.
 12. Wdrożono system badania jakości kształcenia SEVQ+ przystosowany do metod e-learningowych

Ogółem w projekcie  uczestniczyło 2539 osób, w tym: 165 nauczycieli akademickich  w kursach wdrażania technologii e-learningowych, 76 nauczycieli akademickich w kursach zaawansowanych, 45 nauczycieli akademickich w kursach ECDL, 720 nauczycieli w szkoleniu o studentach niepełnosprawnych; blisko 1000 studentów w zajęciach wyrównawczych, 45 osób ukończy studia e-rolnictwo; 72 absolwentów skorzystało z programu staży zawodowych i 450 wzięło udział w szkoleniach przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

Projekt w dużej mierze przyczynił się do zajęcia przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz czwarty z rzędu pierwszego miejsca w Konkursie na najbardziej innowacyjną Uczelnię w Polsce. A w 2013 roku SGGW zdobyła tytuł „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza uczelnie, inne jednostki badawcze i naukowe, instytucje oraz przedsiębiorstwa do współpracy przy podobnych projektach. Uczelnia jest otwarta na wszelkie propozycje współpracy, które przyczynią się do rozwoju partnerów oraz wzrostu gospodarczego kraju.