Dla mediów

Informacje prasowe

21
października
2014

Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Góreckiego

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się (21 października br.) konferencja naukowa "Aktualne zagadnienia w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych" zorganizowana z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin Prof. dr. hab. dr h. c. Jana Góreckiego.

Profesor Jan Górecki jest postacią znaną w krajowym i międzynarodowym środowisku ekonomistów rolnictwa. Powszechnie znane są też Jego zasługi jako organizatora nauki i wyższego szkolnictwa rolniczego, w roli wieloletniego prorektora i rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Znany i ceniony jest Jego wkład w rozwój SGGW. W zakresie działalności Profesora Jana Góreckiego mieści się również wieloletnia praca w międzynarodowych organizacjach rolniczych i służbie zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Po przejściu na emeryturę rozpoczął pracę w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Wieś i Rolnictwo". 

Wyrazem szacunku środowiska naukowego dla dokonań Profesora Jana Góreckiego był udział w jubileuszowej konferencji licznego grona naukowców, władz i wydziałów SGGW oraz przyjaciół Profesora. 

Profesora Jana Góreckiego oraz przybyłych gości powitał prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW w swoim przemówieniu podkreślił szczególne zasługi Profesora Góreckiego dla rozwoju nauki oraz dla procesu unowocześniania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. "Pozwolą Państwo, że rozpocznę od przytoczenia skandynawskiego przysłowia: „Powaga i radość dobrze czują się razem”. Ten cytat doskonale oddaje klimat dzisiejszego spotkania. Czujemy bowiem z jednej strony powagę chwili – jubileusz 80-tych urodzin Pana Profesora Jana Góreckiego, wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego, prorektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1983-1987 i Rektora naszej Uczelni  w latach 1990-1996. Z drugiej zaś strony cieszy nas fakt, że należymy do osób, którym dane było poznać Pana Profesora osobiście i z nim pracować, a dziś uczestniczyć w tej pięknej uroczystości." - mówił rektor A. Szymański.

"Pan rektor Górecki przewidział, jak ważna w działalności Uczelni będzie promocja jej osiągnięć naukowych i badawczych. Dlatego wspierał procesy reform,  zwracając uwagę, że należy zwiększać starania o środki na badania własne, służące zwłaszcza kształceniu następców. Pomimo ówczesnego spadku zainteresowania użytecznością prac naukowych ze strony gospodarki, kładł nacisk na rozwój współpracy z przemysłem. To podczas kadencji Profesora Góreckiego powstało na Uczelni nowatorskie, jak na ówczesne czasy, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, którego zadaniem było promowanie, wdrażanie i upowszechnianie w szeroko rozumianym rolnictwie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych, właściwych z ekonomicznego punktu widzenia i dostosowanych do wymagań gospodarki rynkowej w kraju. Wielki nacisk położono w tym czasie również na rozwój współpracy z uczelniami w kraju i za granicą oraz instytucjami gospodarczymi i społecznymi. Wspólne badania naukowe prowadzone były m.in. ze Szwedzkim Uniwersytetem Nauk Rolniczych, Wyższą Szkołą Rolniczą w Gődőllő na Węgrzech, Akademiami Rolniczymi w Kijowie i Tallinie, Wydziałami Rolniczymi Uniwersytetów w Kil i Hohenheim w RFN oraz Wydziałem Rolniczym Uniwersytetu w Bolonii. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi zaowocowała powołaniem w 1993 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem France – Pologne i Instytutem Zarządzania w Agrobiznesie -  Międzynarodowego Instytutu Zarządzania i Marketingu w Gospodarce Żywnościowej IZMA, który przez wiele lat prowadził polsko-francuskie studia MBA. Z inicjatywy Rektora Góreckiego Uczelnia nawiązała też ścisłą współpracę w dziedzinie rolnictwa z Danią. Jej wymiernym efektem było powołanie  przez Senat SGGW w 1995 roku Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Współpraca ta została w sposób szczególny podkreślona i uświetniona wizytą Jej Królewskiej Mości Małgorzaty II Królowej Danii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1993 roku." - wyliczał zasługi Jana Góreckiego, rektor SGGW Alojzy Szymański.

Profesor Jan Górecki otrzymał od władz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego obraz przedstawiający Jana Góreckiego wraz z Małgorzatą II Królową Danii na tle Pałacu Rektorskiego.

Sylwetkę Profesora Jana Góreckiego zaprezentowała zebranym gościom prof. dr hab. Maria Parlińska, kierownik Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Oprawą artystyczną uroczystej konferencji był występ Kwartetu "Camerata" oraz Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Akteon”.