Dla kandydatów

Żywienie człowieka i gastronomia


Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. A64 (parter) lub 1120 (I p.)
tel.: 22 59 37 004 lub 22 59 37 140
e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl
e-mail: krystyna_rejman@sggw.edu.pl
http://wzcz.sggw.pl/student/studia-podyplomowe/zywienie-czlowieka-i-gastronomia/


Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Żywienie człowieka i gastronomia adresowane są do pracowników z sektorów żywienia, żywności i gastronomii lub osób zamierzających realizować swoją karierę zawodową w tych obszarach, zwłaszcza do nauczycieli branżowych szkół ponadpodstawowych kształcących do pracy w tych sektorach gospodarki, dla organizacji biznesowych i innych prowadzących działalność we wskazanych sektorach.

W programie studiów podyplomowych Żywienie człowieka i gastronomia ujęto przedmioty obejmujące zagadnienia żywienia człowieka i zależności między żywieniem i funkcjonowaniem organizmu, w związku z tym program zapewnia studentom zdobycie rozszerzonej wiedzy z tego zakresu, włączając dietetykę, ocenę stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych. W odniesieniu do gastronomii w programie uwzględniono technologię gastronomiczną, obsługę konsumenta, towaroznawstwo żywności z aspektami higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych i gastronomicznych.

Program kształcenia obejmuje także przedmiot Dydaktyka przedmiotu nauczania (60 godzin) i praktykę zawodową (60 godzin), o łącznej liczbie punktów ECTS równej 11, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zapewnia uczestnikom studiów podyplomowych zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Miejscem odbywania praktyki zawodowej są branżowe szkoły ponadpodstawowe lub ośrodki szkoleniowe. Podstawą zaliczenia praktyki jest prowadzony przez studenta dziennik praktyk oraz pozytywna opinia o przebiegu praktyki z miejsca jej realizacji.

Program studiów obejmuje 12 przedmiotów, sumaryczna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 360, w tym 171 godzin wykładów, 129 godzin ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz 60 godzin praktyki zawodowej.

Kierownik studiów: dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW
Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch

Czas trwania studiów: 3 semestry
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Liczba miejsc: 30 (minimalna 20)
Opłaty: 5 100 zł (300 zł – jednorazowa opłata wpisowa plus 1600 zł za każdy semestr)

Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój A64 (parter) lub pocztą na adres:

Marzena Czmoch
Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka SGGW
ul. Nowoursynowska 159 C
02-787 Warszawa