Dla kandydatów

Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna


WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
Ul. Nowoursynowska 159C,
02-776 Warszawa
e-mail: specjalizacjawdl@sggw.pl
Tel.: 22 59 36 172, 22 59 36 170      

Charakterystyka:

Ukończenie studiów pozwoli ubiegać się lekarzom weterynarii o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie „weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”.

Zajęcia (w sumie 314 godzin) obejmują wykłady, ćwiczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, hematologicznej, cytologicznej i biochemicznej materiału biologicznego. Wykładowcami są przedstawiciele różnych jednostek naukowych z całego kraju. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w sobotę i niedzielę.

Odpłatność za  1 semestr wynosi 1850 zł. Pozostałe informacje można uzyskać pod nr  tel. :(22) 59 36 172 i na stronie  internetowej www.piwet.pulawy.kslw

Planowany termin rozpoczęcia IV edycji studiów to październik 2019. Czas trwania specjalizacji 2 lata (4 semestry). Kierownik studium zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia 1. semestru.

Osoby zainteresowane proszone są o pisemne zgłoszenie uczestnictwa osobiście lub pocztą na adres:

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa,

tel:(22) 59 36 172, fax:22 59 36 116, e-mail: specjalizacjawdl@sggw.pl

Zasady naboru

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • są wpisane do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej;
 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej (Prawo wykonywania zawodu wystawione przed datą 30.09.2017)
 • złożyły kompletną dokumentację stanowiącą podstawę do przyjęcia na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty: zgłoszenie  na studia  powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Min. Rol. i Gosp. Żywn. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131 poz.667):

 • Podanie o przyjęcie na studia wg wzoru Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii podanie o przyjęcie na studia wg wzoru komisji ds. specjalizacji lek wet – weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna do pobrania podanie o przyjecie na studia wg wzoru komisji ds specjalizacji lek wet weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna 2.doc
 • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 • Zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i przynależności do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie starsze niż trzy miesiące
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia kwestionariusz_osobowy ./kwestionariusz_osobowy 1.doc
 • Deklaracja co do pokrycia kosztów studiów podyplomowych przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy deklaracja płatności do pobrania .deklaracja płatności WDL 2019 3.docx
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynartyjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zgoda przetwarzanie danych osobowych do pobrania  .zgoda przetwarzanie danych osobowych.docx
 • Klauzula informacyjna - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie KLAUZULA INFORMACYJNA_studia podyplomowe do pobrania  .KLAUZULA INFORMACYJNA_studia podyplomowe.docx

Kierownik  studiów:  dr Marta Parzeniecka - Jaworska

Sekretariat studiów: inż. Jolanta Wiśniewska, tel:(22) 59 36 172
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Termin naboru: Termin składania dokumentów na w/w adres upływa z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Liczba miejsc – 40

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, budynek 22 pok.146.

 

Krajowy Kierownik Specjalizacji                                                Dziekan Wydziału Medycyny     Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński                                           Prof. dr hab. Marcin Bańbura