Dla kandydatów

Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym


Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Sztuki Krajobrazu
Czas trwania studiów: 2 semestry (1 rok)

Szczegóły dotyczące programu studiów: http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/projektowanie-ogrodu-z-domem-rodzinnym/

Opis grupy odbiorców, do których kierowane są̨ studia podyplomowe

Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób biorących udział w procesie projektowania siedziby rodzinnej, do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Skierowane są do architektów i architektów wnętrz, ogrodników, szkółkarzy oraz pracowników firm oferujących asortyment ogrodowy a także projektujących nawierzchnie ogrodowe. Studia skierowane są do osób, które zawodowo lub hobbistycznie zainteresowane są rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie sztuki ogrodowej i projektowania ogrodu przydomowego.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków. Kandydatem na studia może być każda osoba, która ukończyła studia co najmniej pierwszego stopnia.

Krótka charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym” trwają dwa semestry. W ramach wykładów przekazywana jest wiedza, dzięki której Słuchacze poznają zasady związane z wieloma aspektami projektowania ogrodów. W ramach ćwiczeń studialnych i terenowych studenci praktykują poznane zasady tak, aby umieć projektować i być gotowymi do samodzielnego projektowania.

Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków Katedry Sztuki Krajobrazu oraz praktyków architektów, architektów krajobrazu i architektów wnętrz.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny, ogrodu w przestrzeni zamieszkiwanej. Uczestnicy studiów poznają ogród rodzinny jako spójną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń wypełnioną kompozycją roślin ozdobnych i użytkowych oraz elementów małej architektury. Rozumieją, że ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku
z architekturą domu i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Uczestnicy studiów poznają rośliny ogrodowe i rozumieją konieczność rozważania uwarunkowań środowiskowych. Rozszerzają swoją wiedzę o aspekty ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych, spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Uczestnicy poznają i rozumieją etyczne i prawne zasady prowadzenia biura projektowego oraz korzystania z oprogramowania umożliwiającego projektowanie. Uczestnicy posiadają umiejętności analizy krajobrazu. Potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów przestrzennych. Uczestnicy znają i umieją zastosować w projektach wiedzę z zakresu roślinoznawstwa oraz materiałoznawstwa, potrafią stworzyć kosztorys do projektu. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie przy zakładaniu i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej lub praktykę w biurze projektowym.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty

  1. List motywacyjny i ankieta osobowa kandydata na studia
  2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

maksymalna liczba miejsc – 32
minimalna liczba osób do uruchomienia edycji - 16

Dokumenty można składać w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem zajęć za pośrednictwem:
poczty tradycyjnej na adres:                                                                        

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Sztuki Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

osobiście w sekretariacie studiów:

ul. Nowoursynowska 166, Budynek nr 13 pokój 38
02-787 Warszawa

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość

Opłata rekrutacyjna 100,00 zł
Opłata za studia 5 000,00 zł
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (2 500,00 zł za semestr)