Dla kandydatów

Projektowanie geotechniczne


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Geotechniki
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 33; pok. 36
tel.: 022 593 52 00, 593 20 02
fax.: 022 593 52 03
e-mail: kgeo@sggw.edu.pl 
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.edu.pl
www:http://wbis.sggw.pl/studia/studia-podyplomowe/projektowanie-geotechniczne-2/

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo
i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
  • Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
  • Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
  • Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
  • Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
  • Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
  • Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
  • Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
  • Seminaria dyplomowe.

Studia trwać będą 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz ćwiczeń obliczeniowych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:

Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne

Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. 504 273 398
Sekretarz studiów: Karolina Boruszewska tel. 22 59 35 200

Planowany czas trwania zajęć:

1 semestr 10.10.2020 – 24.01.2021 (7 zjazdów): 10-11.10.2020; 24-25.10.2020; 14-15.11.2020; 28-29.11.2020; 12-13.12.2020; 09-10.01.2021; 23-24.01.2021

2 semestr 06.03.2021 – 23.05.2021 (6 zjazdów): 06-07.03.2021; 20-21.03.2021; 10-11.04.2021; 24-25.04.2021; 08-09.05.2021; 22-23.05.2021

Egzamin dyplomowy 12-13.06.2021, zakończenie studiów 26.06.2021

Termin naboru – do 30.09.2020 r. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc: 45
Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW "IKAR"

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Projektowanie geotechniczne - harmonogram_sem 1_2020-2021.doc