Dla kandydatów

Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne


PORADNICTWO ŻYWIENIOWE I DIETETYCZNE

Wydział Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. A64 (parter)
tel.: 22 59 37 004
e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl
http://wzcz.sggw.pl/student/studia-podyplomowe/poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne/

lub http://pzd.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo – dietetycznych.

Studia adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również tych, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych.

Kształcenie na studiach podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią zaplanowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii.

Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów (160 godz.) oraz ćwiczeń i konwersatoriów (200 godz.). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW, lekarzy posiadających II stopień specjalizacji lub psychologów klinicznych/ psychoterapeutów.

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty (w godz. 9-17 lub 9-19) oraz niedziele, (w godz.: 9-16 lub 9-19).


Kierownik studiów: dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW
Sekretariat studiów:
mgr inż. Marzena Czmoch

Czas trwania studiów: 3 semestry; zajęcia rozpoczynają się we wrześniu/październiku każdego roku

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:
1- podanie/ ankieta osobowa kandydata,
2- odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
oraz terminowe uiszczenie opłaty za 1 semestr.

Termin zgłoszeń: 14 września 2020 r.
Liczba miejsc: 70, (minimalna: 30).
Miejsce składania dokumentów:
osobiście do pok. A64, parter, bud. 32 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

lub przesyłka listem poleconym na adres

Marzena Czmoch
Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka
ul. Nowoursynowska 159C
02-776 Warszawa

Opłata za studia: 6 700 zł (całość) lub semestralnie: I semestr: 2200 zł, II semestr: 2200 zł, III semestr: 2300 zł.