Dla kandydatów

Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego


Aktualnie nabór nie jest prowadzony.

PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Kierownik studiów - dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
adres e-mail: a.pawlukskrzypek@gmail.com
Sekretariat: Barbara Weychert, tel. 602 440 666 lub /22/ 59 34723;

adres e-mail: barbara_weychert@sggw.pl
adres:http://wns.sggw.pl/student/informacje-ogolne/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-przygotowania-pedagogicznego/

Charakterystyka studiów

Studia przygotowują w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty  na dwóch rodzajach zajęć: są to teoretyczne podstawy wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęcia praktyczne. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zarówno w publicznych szkołach na I i II etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w szkołach niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia obejmuje ono wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia Podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego, będące dowodem spełnienia wszystkich wymogów w zakresie uzyskiwania przygotowania pedagogicznegookreślonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry: X 2018 r. – II 2020 r. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych w godz. 8 – 17 (harmonogram zjazdów – poniżej), i obejmują: 305 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktykę pedagogiczną 150 godz.: (30 godz. w sem.1, 60 godz. w sem. 2 i 60 godz. w sem. 3).

Zasady naboru: Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta kandydata
 2. Podanie o przyjęcie na studia
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu (lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
 5. Dowód wpłaty wpisowego 300,00 zł
 6. Własnoręcznie napisany życiorys (rękopis),
 7. 1 fotografia,
 8. ew. świadectwo lekarskie

O przyjęciu na studia decyduje kolejność przyjętych, zarejestrowanych podań.

Po zakończeniu rekrutacji (22. 09.2018) i zatwierdzeniu listy słuchaczy zostaną rozesłane zawiadomienia o przyjęciu na studia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi toku studiów.

Dokumenty można składać do 22 września 2018 r. za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 1. osobiście w siedzibie Studiów:

SGGW, ul. Nowoursynowska 166, budynek 35, pokój 100

(w okresie: 19 – 22.09.2018 r. w godz. 17 – 19 a przed tym okresem - po uprzednim umówieniu się telefonicznie: Barbara Weychert 602 440 666; barbara_weychert@sggw.pl)

Uwaga! Podania przesyłane drogą elektroniczną nie będą rejestrowane.

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji,
 • dokonaniu wpłaty wpisowego 300 zł lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty przy składaniu dokumentów.

Liczba miejsc: 50

Opłata: Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza wynosi 3900 zł:

 • opłata wpisowa 300 zł, w momencie składania dokumentów, w przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane;
 • czesne 3600 zł z możliwością płatności w trzech ratach:
 • I rata 1200 zł do 31.10.2018;
 • II rata 1200 zł do 15.03.2019;
 • III rata 1200 zł do 15.10.2019;

płatne na konto SGGW: PKO S.A. nr 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060.

Na każdym przelewie należy wpisać subkonto: PSPP nr 507-10-120300-Q 00139-99.

Przy wydaniu Świadectwa ukończenia Studiów obowiązuje wpłata 30 zł (opłata za druk Świadectwa).

Na Studiach nie ma zwolnień z odpłatności.

Miejsce składania dokumentów: SGGW, ul. Nowoursynowska 166, budynek 35, pokój 100

(w okresie: 19 – 22.09.2018 r. w godz. 17 – 19 a przed tym okresem - po uprzednim umówieniu się telefonicznie: Barbara Weychert 602 440 666; barbara_weychert@sggw.pl)