Dla kandydatów

Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego


Studia Podyplomowe

 „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

11 edycja
SPECJALIZACYJNYCH
studiów podyplomowych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Termin składania dokumentów: od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie nr 15 higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

Kierownik studiów: dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Sekretariat studiów: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel./fax: 22 593 60 71,

e-mail: sph@sggw.pl

Czas trwania studiów: 4 semestry (5 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze)

Wymagane dokumenty: 1) Podanie o przyjęcie na studia 2) Kwestionariusz osobowy kandydata na studia 3) Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych 4) Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej, nie starsze niż 3 miesiące 5) Dowód wniesienia opłaty za wpisowe.

Zasady rekrutacji: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i stażu pracy oraz uprzednio ukończonych kursów specjalistycznych.

Wzory dokumentów do pobrania i program studiów znajdują się na stronie studium: http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/sph/  

Ograniczona liczba miejsc: 40

Oplata: wpisowe 250 zł; czesne 11 000 zł (opłata jednorazowa) lub 12 000 zł  (4 raty semestralne),

Sposób składania dokumentów:

1) Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych

2) poczta tradycyjna na adres: Katedra HŻiOZP
3) Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP,

Wymagania wobec kandydatów: 1) Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii 2) Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 3) Członkostwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej 4) 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii 5) Złożenie kompletnej dokumentacji 6) uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

Więcej informacji:http://wmw.sggw.pl/2018/06/01/sph/  lub dr Michał Tracz tel. 510 084 088, tel.: 22 593 60 71