Dla kandydatów

Choroby psów i kotów


ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
budynek Kliniki Małych Zwierząt, pok. 123 lub 130
tel. 22 59 362 38 lub 22 59 361 09
e-mail: tadeusz_frymus@sggw.pl
e-mail: maria_milczarek@sggw.pl
 

Charakterystyka:

Studia adresowane do lekarzy weterynarii „pierwszego kontaktu” pracujących w lecznicach dla psów i kotów przynajmniej przez 2 lata. Ich celem jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat rozpoznawania i zwalczania najczęstszych problemów zdrowotnych tych gatunków zwierząt. Zajęcia (ogółem przynajmniej 240 godzin) odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (po 16 godzin), zasadniczo po 2 – 3 zjazdy w semestrze. Ponadto program obejmuje 160 godzin staży praktycznych w klinikach uczelnianych i lecznicach prywatnych. Ukończenie studiów uprawnia do zdawania egzaminu specjalizacyjnego przed Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Tadeusz Frymus (Katedra Chorób Małych Zwierzat z Kliniką)
Sekretariat studiów: lek. wet. Maria Milczarek (Zakład Biochemii, Katedra Nauk Fizjologicznych)
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Zasady naboru: złożenie podania, kserokopii dowodu osobistego, życiorysu z przebiegiem pracy zawodowej, odpisu dyplomu ukończenia studiów weterynaryjnych, a w przypadku jego braku – uwierzytelnionej kserokopii, aktualnego zaświadczenia z okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o prawie wykonywania zawodu oraz kserokopii dokuemntujących ewentualne publikacje i odbyte szkolenia. 

Miejsce składania dokumentów: pocztą na adres kierownika lub budynek Kliniki Chorób Małych Zwierząt, pokój 123 lub 131.