Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących cudzoziemcami


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia w SGGW

  1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne jest dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej).
  2. Podanie / Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) albo oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniającego do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji
  4. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającegowykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu).
  5. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego).
  6. Orzeczenie lekarskie – kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, powinni zgłosić się do dziekanatu po skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w tym języku.

* Kandydaci nie posiadający dyplomów (oczekujący na wydanie dyplomu) składają – „Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia w SGGW” – zawierające informacje o ukończonych studiach (WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW)

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w SGGW – otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów (wydruki z HMS).

UWAGA!
Kandydaci na studia II stopnia składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.