Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących cudzoziemcami


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia w SGGW

  1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne jest dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej, po zakwlaifikowaniu do przyjęcia).
  2. Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów (należy okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość przy osobistym składaniu dokumentów).
  3. Poświadczona przez SGGW: kopia dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) albo kopia dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniającego do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji (oryginały tych dokumentów do wglądu).
  4. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu).
  5. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego).
  6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które tego typu zaświadczenie jest wymagane, po złożeniu dokumentów Skierowanie wyda we wskazanym terminie dziekanat. Kandydat zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów w dziekanacie właściwego wydziału, w teminie wskazanym przez dziekanat.
  7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w tym języku.

* Kandydaci nie posiadający dyplomów (oczekujący na wydanie dyplomu) składają – „Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia w SGGW” – zawierające informacje o ukończonych studiach (WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW)

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w SGGW – otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów (wydruki z HMS).

UWAGA!

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.