Dla kandydatów

Kwalifikacja – komunikaty


Testy/ zadanie projektowe (AK)

Zgodność efektów kształcenia Znajomości j. angielskiego

 


TESTY

Testy kompetencyjne (zgodnie z zasadami kwalifikacji - tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia na innym niż wskazany w zasadach rekrutacji kierunku studiów) będą przeprowadzone na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunki ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie..

Konieczność przystąpienia do testów kompetencyjnych sygnalizowana jest komunikatem na czerwonym tle w Systemie Obsługi Kandydatów po zalogowaniu się, na Stronie głównej panelu administracyjnego. Treść komunikatu:

Brak zbieżności programu - konieczne przystąpienie do testu kompetencyjnego

Testy przeprowadzone będą w dniu 4 września 2019r. (środa) - jednocześnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne wg poniższego harmonogramu:

 • o godz. 10:00  - dla kierunków:
  • ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne);
  • finanse i rachunkowość (stacjonarne),
  • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
  • turystyka (stacjonarne);
  • zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne)

Zbiórka Kandydatów przystępujących do testów - budynek 34, III piętro, przed wejściem do Auli III (od strony domów studenckich) na min. 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Kandydat powinien mieć przy sobie:

 • dowód osobisty,
 • hasło do testów - ciąg 8 znaków (liczby i litery) dostępne po zalogowaniu się do formularza rejestracyjnego (SOK),

UWAGA! do testów kompetencyjnych na dany kierunek studiów można przystąpić tylko jeden raz w danym roku rekrutacji. Osoby, które przystęowały do testów kompetencyjnych na dany kierunek studiów w lipcu, nie przystęują do testów na tym samym kierunku we wrzesniu. Wynik testów na dany kierunek jest nadal obowiązujący.


ZBIEŻNOŚĆ

Każdemu kandydatowi, który powinien dokonać weryfikacji efektów kształcenia ukończonych studiów I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia, w Systemie Obsługi Kandydatów, po zarejestrowaniu i wybraniu kierunku studiów (na podstawie poprawnego wpisu o ukończonym kierunku studiów I stopnia) wyświetla się informacja o ewentualnej konieczności weryfikacji - na Stronie głównej panelu administracyjnego na czerwonym tle. Treść komunikatu:

Brak zbieżności programu - konieczne spotkanie z WKR

Uwaga ! status kandydata w SOK zawsze podświetlony jest kolorem czerwonym i nie ma związku z powyższym komunikatem!

Kandydatom, którzy ukończyli kierunki wymienione (z nazwy) w zasadach rekrutacji na studia II stopnia (mierniki efektów), komunikat ten nie jest wyświetlany. Zgodność efektów określona jest juz w zasadach rekrutacji. W takim przypadku nie jest konieczna rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych  spotkań z Komisją Rekrutacyjną - dla poszczególnych kierunków studiów - w celu weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia w rekrutacji na sem. zimowy 2019/2020, Komisję Rekrutacyjne będą dostępne w dniach i godzinach podanych w kolumnach Daty/Godziny w poniższej tabeli. W jednym z poniższych terminów (wybranym przez kandydata) należy stawić się z dokumentami dot. przebiegu studiów w celu weryfikacji efektów.

Tabela - terminy/miejsca

Kandydaci którzy odbywają rozmowy kwalifikacyjne i dokonują weryfikacji efektów, powinni mieć przy sobie suplement do dyplomu, ewentualnie karty przebiegu studiów (wykaz przedmiotów, oceny, wymiar ECTS oraz wymiar godzinowy poszczególnych form zajęć), program ukończonych studiów I stopnia, efekty kształcenia ukończonego kierunku studiów, a w wątpliwych sytuacjach również sylabusy kluczowych przedmiotów.


POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZ. ANGIELSKIEGO

Dla specjalności prowadzonych w jęz. angielskim wymagane jest od kandydata potwierdzenie znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2. Po zarejestrowaniu się kandydata na każdy z kierunków, na którym jest to wymagane, wyświetlany jest stosowny komunikat. Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji znajomości jęz. angielskiego (zakładka menu w Systemie Obsługi Kandydatów).  Komisja Rekrutacyjna na podstawie wymienionego przez kandydata dokumentu (np certyfikat), może zaakceptować znajomość języka drogą elektroniczną, poprzez dokonanie stosownych zapisów w Systemie Obsługi Kandydatów. Po tej operacji KR komunikat przestaje być wyświetlany a w ww. zakładce pojawia się informacja o akceptacji KR. Dokument będący podstawą uznania należy okazać przy składaniu dokumentów.

Kandydat bez akceptacji znajomości języka dokonanej przez KR na kierunki, na których jest to wymagane nie będzie mógł być zakwalifikowany.

W przypadku braku akceptacji KR dla deklaracji kandydata poprzez System Obsługi Kandydatów, Kandydat powinien zgłosić się na spotkanie z KR w terminach określonych w komunikacie, o którym mowa w kalendarium rekrutacji (terminy w tabeli powyżej)) i dokonać weryfikacji znajomości języka angielskiego osobiście.


Kwalifikowani będą kandydaci, którzy w Systemie obsługi kandydatów mają odnotowaną opłatę rekrutacyjną oraz zweryfikowane efekty kształcenia; na kierunki, dla których wymagane jest potwierdzenie znajomości języka - kandydaci, których deklaracja znajomości języka zostanie pozytywnie zweryfikowana przez KR lub potwierdzona osobiście.