Dla kandydatów

Kwalifikacja – komunikaty


Testy kompetencyjne/ zadanie projektowe (AK)

Zgodność efektów kształcenia Znajomości j. angielskiego

Do złożenia dokumentów i przyjęcia na studia II stopnia kwalifikowani będą kandydaci, którzy w Systemie Obsługi Kandydatów mają odnotowaną opłatę rekrutacyjną oraz zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną efekty uczenia się (o ile jest to wymagane); na kierunki, dla których wymagane jest potwierdzenie znajomości języka - kandydaci, których deklaracja znajomości języka zostanie pozytywnie zweryfikowana przez KR lub potwierdzona osobiście.
Brak wpisanej do Systemu Obsługi Kandydatów średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia może być powodem niezakwalifikowania kandydata do złożenia dokumentów i przyjęcia.


TESTY / ZADANIE PROJEKTOWE

Testy kompetencyjne (zgodnie z zasadami kwalifikacji - tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia na innym niż wskazany w zasadach rekrutacji kierunku studiów) dotyczą kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego.

Konieczność przystąpienia do testów kompetencyjnych sygnalizowana jest komunikatem na czerwonym tle w Systemie Obsługi Kandydatów po zalogowaniu się, na Stronie głównej panelu administracyjnego. Treść komunikatu:

Brak zbieżności programu - konieczne przystąpienie do testu kompetencyjnego

Testy w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przeprowadzone zostaną zdalnie, za pomoca platformy Moodle. W teście moga wziąć udział osoby, którym w Systemie Obsługi Kandydatów wyświetla się powyższy komunikat. Testy przeprowadzone zostaną dla kierunków studiów II stopnia:

  • ekonomia (studia stacjonarne)
  • finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
  • zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • socjologia (studia stacjonarne)

w dniu 10 września 2020r. (czwartek).

Osoby przystępujące do testów na stronie https://testy.sggw.pl  logują się za pomocą identyfikatorów SOK. W pole Nazwa Użytkownika należy wpisać numer ID kandydata w SOK, w pole Hasło - ciąg znaków, wielkie litery i cyfry podane w SOK jako "Twoje hasło dotestów"

Do systemu testowego, w celu przystąpienia do testu, można będzie zalogowaćsię wyłącznie w wyznaczonym okresie:
od godziny 11:00 do godziny 12:30. Czas trwania testu jest określony w systemie i zależy od kierunku.
Aby w pełni wykorzystać czas, test należy rozpocząć najpóźniej o godzinie 11:40.

Nie ma możliwości przerwania testu, możliwe jest wyłącznie jedno podejście.

Po zalogowaniu do testów nalezy:

  1. wybrac link z numerem i nazwą kierunku studiów (przeniesienie na kartę kierunku)
  2. wybrać link z testem dla mojego kierunku (przeniesienie na katrę testu)
  3. zapoznać się z krótką informacją i wybrać szary guzik "Spróbuj teraz rozwiązac quiz".
  4. zaakceptować informację wyświetlaną przyciskiem OK

Rozpoczynamy test, a zegar odlicza czas jaki pozostał do jego zakończenia. W trakcie trwania testu możliwa jest zmiana odpowiedzi na poszczególne pytania. Po wyzerowaniu zegara test zamyka się samoczynnie, a wyniki są zachowywane.  Możliwe jest zakończenie testu przed czasem, poprzez wybranie polecenia „Zatwierdź wszystko i zakończ”. Po zakończeniu testu należy się wylogować. UWAGA! zamknięcie testu przez zamknięcie przeglądarki skutkuje niezapisaniem wyniku.
 


ZBIEŻNOŚĆ

Każdemu kandydatowi, który powinien dokonać weryfikacji efektów uczenia sie ukończonych studiów I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia, w Systemie Obsługi Kandydatów, po zarejestrowaniu i wybraniu kierunku studiów (na podstawie poprawnego wpisu o ukończonym kierunku studiów I stopnia) wyświetla się informacja o ewentualnej konieczności weryfikacji - na Stronie głównej panelu administracyjnego na czerwonym tle. Treść komunikatu:

Brak zbieżności programu - konieczne spotkanie z WKR

Uwaga ! status kandydata w SOK zawsze podświetlony jest kolorem czerwonym i nie ma związku z powyższym komunikatem!

Spotkania mające na celu weryfikację efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów (zgodnie z zasadami rekrutacji) przeprowadzane będą w terminach wskazanych w kalendarium rekrutacji, w formie zdalnej, przy użyciu aplikacji MS Teams, tylko z osobami, którym konieczność spotkania z WKR sygnalizowana jest w SOK na stronie głównej panelu administracyjnego komunikatem na czerwonym tle.

Komisja Rekrutacyjna wyśle na adres poczty elektronicznej kandydata podany w SOK indywidualne zaproszenie do kalendarza na to spotkanie, wskazując datę i godzinę. Kandydaci, przed rozpoczęciem spotkania powinni mieć przygotowany w formie cyfrowej (skany) suplement do dyplomu, ewentualnie karty przebiegu studiów (wykaz przedmiotów, oceny, wymiar ECTS oraz wymiar godzinowy poszczególnych form zajęć), program ukończonych studiów I stopnia, a w wątpliwych sytuacjach również sylabusy kluczowych przedmiotów, tak by możliwe było ich udostępnienie (pokazanie na ekranie) przedstawicielowi Komisji.

 


POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZ. ANGIELSKIEGO

Dla specjalności prowadzonych w jęz. angielskim wymagane jest od kandydata potwierdzenie znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2. Po zarejestrowaniu się kandydata na każdy z kierunków, na którym jest to wymagane, wyświetlany jest stosowny komunikat. Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji znajomości jęz. angielskiego (zakładka menu w Systemie Obsługi Kandydatów).  Komisja Rekrutacyjna na podstawie wymienionego przez kandydata dokumentu (np dołączony certyfikat), może zaakceptować znajomość języka drogą elektroniczną, poprzez dokonanie stosownych zapisów w Systemie Obsługi Kandydatów. Po tej operacji KR komunikat przestaje być wyświetlany a w ww. zakładce pojawia się informacja o akceptacji KR. Dokument będący podstawą uznania należy okazać przy składaniu dokumentów.

Kandydat bez akceptacji znajomości języka dokonanej przez KR na kierunki, na których jest to wymagane nie będzie mógł być zakwalifikowany.

W przypadku braku akceptacji KR dla deklaracji kandydata poprzez System Obsługi Kandydatów, Kandydat powinien zgłosić się na spotkanie z KR w terminach określonych w komunikacie, o którym mowa w kalendarium rekrutacji (terminy w tabeli powyżej) i dokonać weryfikacji znajomości języka angielskiego osobiście.


Kwalifikowani będą kandydaci, którzy w Systemie Obsługi Kandydatów mają odnotowaną opłatę rekrutacyjną oraz zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną efekty kształcenia (o ile jest to wymagane); na kierunki, dla których wymagane jest potwierdzenie znajomości języka - kandydaci, których deklaracja znajomości języka zostanie pozytywnie zweryfikowana przez KR lub potwierdzona osobiście.
Brak wpisanej so Systemu Obsługi Kandydatów średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia może być powodem niezakwalifikowania do złożenia dokumentów i przyjęcia.