Dla kandydatów

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji – studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021  Lista kierunków

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia

od 1 lipca do 6 wrześńia

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku i formy studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

8 września

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. terminów i formy przeprowadzenia testów kompetencyjnych – kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, socjologia
  2. terminów i formy spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

9 - 11 września

  zgodnie z terminarzem podanym 8 września – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź

10 września

 

 zgodnie z terminarzem podanymi 8 września - testy kompetencyjne --> sprawdź

10 września   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

11 września

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

KR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki testów kompetencyjnych, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego)

14 września

do godz. 22

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)


15-16 wrzesnia

 

uzupełnienie danych w SOK przez kandydatów zakwalifikowanych ,

  • dołączenie w SOK fotografii cyfrowej do legitymacji studenckiej,
  • dołączenie w SOK skanu dyplomu,
  • potwierdzenie w SOK przez osoby zakwalifikowane gotowości podjęcia studiów w SGGW,
  • wydruk z SOK ankiety osobowej
17 - 22 września  

ostateczny termin wpływu dokumentów do SGGW: przesłanie pocztą, kurierem, w uzasadnionych przypadkach osobiście, w dni robocze w godz. 9 – 15 budynek 8

(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek jak najwcześniej tj. do 16 września)

złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. Kandydat oczekujący na wydanie dyplomu składa – zaświadczenie zawierające informacje o ukończeniu studiów, w tym między innymi informacje o: ukończonym kierunku studiów, poziomie ksztalcenia, uzyskanym tytule zawodowym, dacie egzaminu dyplomowego, numerze dyplomu -> WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach/zadaniu projektowym) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia