Dla kandydatów

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji – studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022  Lista kierunków

Kalendarium poniższe dotyczy studiów prowadzonych w języku plskim. Kalendarium dla kierunków studiów prowadzonych w j. angielskim dostęne jest w tym miejscu

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia

 

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku i formy studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

 

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. terminu, miejsca i formy przeprowadzenia testów kompetencyjnych
  2. terminów i formy spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

    zgodnie z terminarzem podanym ___ – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź
 

 

zgodnie z terminarzem podanymi ___ – testy kompetencyjne--> sprawdź

    ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

KR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego, zadania projektowego)

 

do godz. 22

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)
 

 

uzupełnienie danych w SOK przez kandydatów zakwalifikowanych,

  • dołączenie w SOK fotografii cyfrowej do legitymacji studenckiej i ankiety osobowej,
  • potwierdzenie w SOK przez osoby zakwalifikowane gotowości podjęcia studiów w SGGW,
  • wydruk z SOK ankiety osobowej (po zaakceptowaniu zdjęcia)

        Uwaga akceptacja zdjęć kandydatów w SOK prowadzona będzie ________.

   

ostateczny termin wpływu dokumentów do SGGW: przesłanie pocztą, kurierem, w uzasadnionych przypadkach osobiście, w godz. 9 – 15 budynek 8 pok. 2 (okienka)

(przesyłając dokumenty sugerujemy nadanie przesyłek kurierskich jak najwcześniej tj. do ________)

złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. Kandydat oczekujący na wydanie dyplomu składa – zaświadczenie zawierające informacje o ukończeniu studiów, w tym między innymi informacje o: ukończonym kierunku studiów, poziomie ksztalcenia, uzyskanym tytule zawodowym, dacie egzaminu dyplomowego, numerze dyplomu -> WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach/zadaniu projektowym) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia