Dla kandydatów

Dla zakwalifikowanych


Komunikat dla osób zakwalifikowanych na studia II stopnia.
Prosimy o uważne przeczytanie całej poniższej informacji.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (którym w dniu kwalifikacji zostanie nadany status “Zakwalifikowany” potwierdzają w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) gotowość do podjęcia studiów w SGGW, następnie dostarczają w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji komplet wymaganych dokumentów.
Aby potwierdzić gotowość podjęcia studiów w SGGW, należy w dniach od 13 do 15 lutego 2021 r. wykonać kilka czynności na swoim koncie kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK), należy je wykonać według następującej kolejności (to jest ważne):

Przygotuj:

 1. Zdjęcie cyfrowe w rozdzielczości 236 x 295 pikseli, przedstawiającą Twój wizerunek (tylko głowa/twarz, musi być ona skierowana prosto w obiektyw aparatu i zajmować minimum 75% szerokości i minimum 75% wysokości pola fotografii), fotografia zostanie umieszczona na elektronicznej legitymacji studenckiej oraz na podaniu/ankiecie osobowej, plik nie większy niz 200KB.

Następnie: 

 1. Zaloguj się na swoje konto w SOK.
 2. Otwórz zakładkę menu „Informacja dla zakwalifikowanych do przyjęcia” dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz potwierdź zapoznanie się z jej treścią, wybierając pod tekstem z listwy rozwijanej “TAK” i akceptując przyciskiem “OK”.
 3. W zakładce „Zdjęcie” dołącz przygotowaną wcześniej cyfrową fotografię, 
 4. Przejdź do zakładki Panel administracyjny kandydata i potwierdź gotowość podjęcia studiów w SGGW klikając w zielony przycisk „Potwierdzam gotowość podjęcia studiów, dostarczę dokumenty”.

Po potwierdzeniu Twój status zmieni się na „oczekujący na przyjęcie”, oznacza to, że oczekujemy na dostarczenie przez Ciebie dokumentów w terminie od 16 do 18 lutego 2021 r. Po złożeniu dokumentów uzyskasz status “przyjęty”.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Uczelni osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Dokumenty składane:
a) osobiście - należy dostarczyć do budynku nr 8 przy ul. Nowoursynowskiej 166, będąc na miejscu należy kierować się bezpośrednio do punktów wyznaczonych do złożenia dokumentów oraz zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego.
b) przesyłane kurierem należy przesłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Studenckich, budynek 8
Ul. Nowoursynowska 166 
02-787 Warszawa
z dopiskiem REKRUTACJA

Uwaga: Warunkiem przyjęcia na studia jest potwierdzenie w SOK gotowości do podjęcia studiów w SGGW oraz złożenie wymaganych dokumentów, wyszczególnionych na stronie internetowej rekrutacji:https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/wymagane-dokumenty_. Zwróć uwagę na konieczność przesłania oryginałów dyplomów lub ich notarialnie poświadczonych kopii w przypadku przesyłania dokumentów kurierm.

Jak przygotować dokumenty do złożenia?
Dokumenty na studia II stopnia składają wyłącznie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy potwierdzą w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) gotowość podjęcia studiów w SGGW, taki kandydat posiada w SOK status "oczekujący na przyjęcie".
Należy skompletować dokumenty według wymaganej listy dokumentów na studia II stopnia i jednolite studia magisterskie dostępnej na stronie: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/wymagane-dokumenty_ (tylko te, które dotyczą danego kandydata)

Przygotowując dokumenty do złożenia w przypadku osobistej wizyty należy pamiętać o:

 • Wydrukowaniu podania/ankiety osobowej wraz z zaakceptowanym wcześniej zdjęciem, która dostępna jest do pobrania jako plik PDF na koncie kandydata w SOK w zakładce „Strona główna panelu administracyjnego”. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić czy nie zawiera błędów oraz czy zawiera zdjęcie.  Kandydat musi podpisać czytelnie wydrukowaną ankietę w prawym dolnym rogu w miejscu na podpis.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem wydrukuj również dostępne do pobrania na koncie kandydata w SOK: „Oświadczenie – zasady odbywania studiów” oraz „Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania studiów”. Podpisz obydwa dokumenty imieniem i nazwiskiem oraz uzupełnij datę i miejscowość złożenia podpisu.
 • Zabraniu oryginałów dokumentów o wykształceniu oraz certyfikatu językowego – jeśli jest wymagany. Należy również pamiętać o zabraniu kserokopii tych dokumentów ponieważ na miejscu w Uczelni nie będzie możliwości zrobienia kserokopii. Pracownik uczelni przyjmujący dokumenty poświadczy kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem na podstawie przedstawionych oryginałów, następnie oryginały dokumentów zostaną zwrócone Kandydatowi. 
 • Zabraniu dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (jeśli kandydat jest cudzoziemcem). Dokument należy okazać do wglądu osobie przyjmującej dokumenty w celu potwierdzenia tożsamości. 
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (o ile takie uprawnienia posiadasz). Dokument należy okazać do wglądu osobie przyjmującej dokumenty w celu weryfikacji uprawnień. 
 • Nie zapomnij o jednym papierowaym zdjęciu.

Przygotowując dokumenty do złożenia za pośrednictwem kuriera należy pamiętać o:

 • Wydrukowaniu podania/ankiety osobowej wraz ze zdjęciem, która dostępna jest do pobrania jako plik PDF na indywidualnym koncie kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) w zakładce „Strona główna panelu administracyjnego”. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić czy nie zawiera błędów oraz czy zawiera zdjęcie. Kandydat musi podpisać czytelnie wydrukowaną ankietę w prawym dolnym rogu w miejscu na podpis.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem wydrukuj również dostępne do pobrania na koncie kandydata w SOK: „Oświadczenie – zasady odbywania studiów” oraz „Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania studiów”. Podpisz obydwa dokumenty imieniem i nazwiskiem oraz uzupełnij datę i miejscowość złożenia podpisu.
 • Załączeniu w kopercie oryginału dyplomu/zaświadczenie o dyplomie oraz certyfikatu językowego – jeśli taki certyfikat jest wymagany.  Należy również pamiętać o załączeniu kserokopii tych dokumentów. Pracownik uczelni przyjmujący dokumenty poświadczy kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem na podstawie przedstawionych oryginałów. Oryginały dokumentów będą mogli Państwo odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego we właściwym dziekanacie danego kierunku studiów. W SGGW akceptowane są również poświadczone notarialnie kopie ww. dokumentów.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o załączeniu kserokopii zwykłej paszportu, która po weryfikacji tożsamości zostanie zniszczona. 
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o załączeniu notarialnej kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (o ile takie uprawnienia posiadasz). Dokument należy przedstawić w celu weryfikacji uprawnień. Notarialne kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia będą mogli Państwo odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego we właściwym dziekanacie danego kierunku studiów.
 • Nie zapomnij o jednym papierowaym zdjęciu.

Jak złożyć dokumenty – środki bezpieczeństwa sanitarnego
W przypadku osobistej wizyty w SGGW należy kierować się bezpośrednio do punktów wyznaczonych do złożenia dokumentów. Podczas składania dokumentów należy zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego, między innymi: 

 • zasłonić usta i nos maseczką ochronną, 
 • zdezynfekować dłonie (płyn dostępny w punktach składania dokumentów),
 • kontakt personalny powinien być ograniczony do niezbędnego minimum,
 • w oczekiwaniu na złożenie dokumentów należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób minimum 1,5 metra i przebywać tylko w strefach do tego wyznaczonych,
 • jeżeli kandydat ma objawy sugerujące chorobę zakaźną nie może złożyć dokumentów osobiście (zalecane wysłanie kurierem),
 • kandydat składający dokumenty osobiście musi przestrzegać zasad reżimu sanitarnego,
 • kandydat powinien wziąć własny długopis,
 • nie należy zabierać ze sobą osób towarzyszących!,
 • po złożeniu dokumentów należy niezwłocznie opuścić teren budynku.