Dla kandydatów

Studia II stopnia


Zasady rekrutacji na studia II stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022:

Uchwała nr 154 - 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022;

  1. Załącznik nr 3 – zasady kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  2. Załącznik nr 4 – wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich
  3. Załącznik nr 5 – wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

biologia
budownictwo (spec.w j. angielskim)
dietetyka
ekonomia
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość (spec. w j. angielskim)
informatyka i ekonometria
informatyka i ekonometria (spec. w j. angielskim)
leśnictwo (spec. w j. angielskim)
logistyka
pedagogika
socjologia
turystyka i rekreacja
zarządzanie

budownictwo
ekonomia
finanse i rachunkowość
gospodarka przestrzenna
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
informatyka
informatyka i ekonometria
inżynieria środowiska
leśnictwo
logistyka
pedagogika
rolnictwo
technologia drewna
technologia żywności i żywienie człowieka
turystyka i rekreacja
zarządzanie
zootechnika
żywienie człowieka i ocena żywności

Przebieg rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

  1. Kandydat rejestruje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i w wyznaczonym terminie przystępuje do kwalifikacji. Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może również absolwent studiów I stopnia przed uzyskaniem dyplomu licencjata/inżyniera (przed obroną pracy) warunkiem przyjęcia jest dostarczenie dyplomu (lub zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu) w terminie składania dokumentów, określonym w kalendarium rekarutacji. Pomiędzy rejestracją i kwalifikacją a ostatecznym terminem złożenia dokumentów można przystąpić do obrony pracy dyplomowej / egzaminu dyplomowego po studiach I stopnia;
  2. Kandydat z dyplomem innego niż określony w zasadach rekrutacji kierunku studiów / lub w celu potwierdzenia znajomości języka obcego  przystępuje do rozmów z Komisją Rekrutacyjną w terminach wskazanych w kalendrium;
  3. Komisja rekrutacyjna określa minimalną średnią ocen uprawniającą do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;
  5. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia w wyznaczonych terminach składają wymagane dokumenty;
  6. Terminy rejestracji, terminy testów kompetencyjnych (daty testu), terminy weryfikacji efektów kształcenia i różnic programowych, terminy składania dokumentów podane są w kalendarium rekrutacji.