Dla kandydatów

Studia II stopnia


Zasady rekrutacji na studia II stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020:

Uchwała nr 25-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020.

  1. Załącznik nr 3 – zasady kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  2. Załącznik nr 4 – wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich
  3. Załącznik nr 5 – wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

biologia
budownictwo - spec. prowadzona w języku angielskim (engineering infrastructure)
dietetyka
ekonomia
ekonomia - spec. w języku angielskim (Economics and Organization of Enterprises)
finanse i rachunkowość
informatyka i ekonometria
informatyka i ekonometria - spec. w języku angielskim (Big Data Analytics)
leśnictwo - spec. w języku angielskim (Forest Information Technology)
logistyka
pedagogika
socjologia
turystyka i rekreacja
zarządzanie

budownictwo
ekonomia
finanse i rachunkowość
gospodarka przestrzenna
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
informatyka
informatyka i ekonometria
inżynieria środowiska
leśnictwo
logistyka
pedagogika
rolnictwo
technologia drewna
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie
zootechnika
żywienie człowieka i ocena żywności

Przebieg rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):

  1. Kandydat rejestruje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (obowiązkowe jest dołączenie fotografii cyfrowej) i w wyznaczonym terminie przystępuje do kwalifikacji. Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może również absolwent studiów I stopnia przed uzyskaniem dyplomu licencjata/inżyniera (przed obroną pracy) warunkiem przyjęcia jest dostarczenie dyplomu (lub zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu) w terminie składania dokumentów, określonym w kalendarium rekarutacji. Pomiędzy rejestracją i kwalifikacją a ostatecznym terminem złożenia dokumentów można przystąpić do obrony pracy dyplomowej / egzaminu dyplomowego po studiach I stopnia;
  2. Komisja rekrutacyjna określa minimalną średnią ocen uprawniającą do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego;
  4. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia w wyznaczonych terminach składają wymagane dokumenty;
  5. Terminy rejestracji, terminy testów kompetencyjnych (daty testu), terminy weryfikacji efektów kształcenia i różnic programowych, terminy składania dokumentów podane są w kalendarium rekrutacji.