Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących cudzoziemcami


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8).

  1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej).
  2. Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów (należy okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość).
  3. Poświadczone przez SGGW: kopia świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego albo dyplom IB / dyplom EB / inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty. W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania (należy okazać do wglądu oryginały dokumentów).
  4. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu).
  5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które tego typu zaświadczenie jest wymagane, po złożeniu dokumentów Skierowanie we wskazanym terminie wyda dziekanat. Kandydat zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów w dziekanacie właściwego wydziału, w teminie wskazanym przez dziekanat.
  6. Zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata centralnych olimpiad przedmiotowych/ olimpiad tematycznych/ konkursów (dotyczy laureatów ubiegających się o przyjęcie na studia z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego).
  7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w języku angielskim.
  8. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów.

UWAGA!
Laureaci olimpiad centralnych i konkursów składają dokumenty po zarejestrowaniu się w SOK w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.