Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących cudzoziemcami


Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

  1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej).
  2. Podanie / Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.
  3. Oryginał albo wydany przez szkołę odpis świadectwa dojrzałości albo poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości, dodatkowo aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego albo dyplom IB / dyplom EB / inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty. W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania.
  4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu).
  5. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu).
  6. Orzeczenie lekarskie – kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione będzie do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  7. Zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata centralnych olimpiad przedmiotowych/ olimpiad tematycznych/ konkursów (dotyczy laureatów ubiegających się o przyjęcie na studia z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego).

UWAGA!
Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
Laureaci olimpiad centralnych i konkursów składają dokumenty po zarejestrowaniu się w SOK w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.