Dla kandydatów

Zagraniczne świadectwa


Uznawanie świadectw uzyskanych w zagranicznych systemach edukacji - czytaj więcej

Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille - czytaj więcej

Tłumaczenia dokumentów - czytaj więcej
 

Zasady przeliczania ocen na punkty SGGW
Austria Grecja Rosja
Azerbejdżan Hiszpania Słowacja
Białoruś Irlandia Stany Zjednoczone
Czechy Kazachstan Szwecja
Dyplom IB Litwa Ukraina
Dyplom EB Niemcy Wielka Brytania
Francja Norwegia Włochy
Świadectwa z innych krajów lub z inną skalą ocen


 


Uznawanie świadectw wydanych w zagranicznych systemach edukacji

Świadectwa wydane w zagranicznych systemach edukacji na podstawie których kandydaci ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie muszą być uznane za dokumenty potwierdzające w Polsce wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.  Świadectwa mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty.

UZNANIE Z MOCY PRAWA - świadectwa te nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, tym samym mogą być składane bezpośrednio w uczelni. Uznanie z mocy prawa dotyczy świadectw uprawniajacych do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dotyczy to dokumentów o wykształceniu wydanych w systemach oświaty następujących państw:

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CHILE, CHORWACJA, CYPR, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, IRLANDIA, ISLANDIA, IZRAEL, JAPONIA, KANADA, KOREA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MALTA, MEKSYK, NIDERLANDY (HOLANDIA), NIEMCY, NORWEGIA, NOWA ZELANDIA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, TURCJA, USA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

Ponadto, z mocy prawa uznaje się:

  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
  • Świadectwa uprawniające do studiów wyższych, objęte zawartymi przez Polskę umowami dwustronnymi o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów. Świadectwami uprawniajacymi do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce na podstawie umów międzynarodowych są m.in.:

- świadectwa o średnim wykształceniu ogólnym, dyplomy o wykształceniu zawodowo-technicznym, dyplomy o wykształceniu średnim specjalistycznym wydane w Republice Białorusi,
- świadectwa ukończenia szkoły średniej (gaozhong) wydane w Chińskiej Republice Ludowej,
- świadectwa o pełnym wykształceniu średnim wydane na Ukrainie.

Pełen wykaz i teksty umów znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - czytaj więcej

W przypadku świadectw wydanych poza granicami Polski, które nie zawierają informacji o uprawnianiach do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych w kraju w którego systemie edukacji zostało wydane, Komisja Rekrutacyjna może zażadać przedstawienia zaświadczenie zawierjącego powyższe informacje. Zaświadczenie powinno być wydane przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

UZNANIE W WYNIKU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KURATORA OŚWIATY - dotyczy świadectw i dokumentów, które nie są uznawane z mocy prawa, dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty.

Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.

Kuratorium oświaty właściwym dla siedziby Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest:
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
W sprawie szczegółowych pytań dotyczących uznania świadectw prosimy o kontakt z właściwym kuratorium


Legalizacja/Apostille

Świadectwa uznawane w drodze decyzji administracyjnej Kuratora Oświaty wymagają legalizacji. Legalizację przeprowadza:

1) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

2) władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

3) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. należy złożyć świadectwo wraz z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną do dokumentu Apostille. Sprawdź czy Państwo w którego systemie zostało wydane świadectwo jest stroną Konwencji Haskiej:

https://www.hcch.net/en/states/hcch-members


Tłumaczenia dokumentów

Dokumenty o wykształceniu wydane w języku innym niż język polski składa się wraz z tłumaczeniami na jezyk polski. Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

5) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w Republice Białorusi lub na Ukrainie - dotyczy dokumentów o wykształceniu wydanych w systemie edukacji tych państw.

Tłumaczenie na język polski nie dotyczy następujących dokumentów wydanych w języku angielskim: dyplom EB, dyplom IB, dyplomy ukończenia studiów wyższych).


Dyplom IB (International Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej wydawane przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, uznane z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).

Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez IBO w Genewie kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg podanych poniżej zasad:

IB
Poz-SL
Odpowiednik matury
poziom podstawowy
Punkty SGGW IB
Poz-HL
Odpowiednik matury
poziom rozszerzony
Punkty SGGW
7 100% 70 7 100% 100
6 90% 63 6 90% 90
5 75% 52,5 5 75% 75
4 60% 42 4 60% 60
3 45% 31,5 3 45% 45
2 30% 21 2 30% 30

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), uznane z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).

Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6 (żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/szkoly-europejskie)
Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie z kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Punkty SGGW
9,51 – 10,00 70 100
9,01 – 9,50 65,1 93
8,51 – 9,00 59,5 85
8,01 – 8,50 53,9 77
7,51 – 8,00 48,3 69
7,01 – 7,50 42,7 61
6,51 – 7,00 37,1 53
6,00 – 6,50 31,5 45
0,00 – 5,99 0 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

Ocena na świadectwie

Punkty SGGW

Skala 1 - 12 dla oceny końcowej dla oceny z egzaminu państwowego
12 70 100
11 63 90
10 56 80
9 49 70
8 42 60
7 35 50
6 28 40
4-5 21 30
1-3 0 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Rosji i Kazachstanie

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Rosja Azerbejdżan, Kazachstan
Skala 2 - 5 Skala 1 - 5
5 5 100
4 4 70
3 3 40
2 1-2 0

 Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Azerbejdżanie

Ocena na świadectwie

Ocena na świadectwie

Azerbejdżan

Skała 1-5

 

Punkty SGGW

Azerbejdżan

Skała literowa

 

Punkty SGGW

5

100

A

100

4

70

B

80

3

40

C

60

1-2

0

D (P)

40

 

F

0


 Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Szwecji

Ocena na świadectwie

Skala literowa do 2013 roku

Punkty SGGW

Ocena na świadectwie

Skala literowa po 2013 roku

Punkty SGGW

MVG

100

A

100

VG

70

B

80

G

40

C

60

IG

0

D

40

 

E

21

F

0


Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Skala 1 - 10
10 100
9 86
8 73
7 60
6 47
5 34
3-4 21
1-2 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

Oceny na świadectwie Poziom B Poziom A
Skala 1-10 Punkty SGGW
10 70 100
9 63 90
8 56 80
7 49 70
6 42 60
5 35 50
4 28 40
1-3 0 0

 

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Skala 1-100
30 -100 Wynik z egzaminu x 1,0 = punkty SGGW
1-29 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Austria Niemcy Czechy Słowacja
Skala 1–5 Skala 1–6 Skala 1–5 Skala 1–5
1 1 1 1 100
2 2 2 2 77
3 3 3 3 53
4 4 4 4 30
5 5-6 5 5 0

 Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły we Włoszech

Ocena na świadectwie

Skała 1-10

Punkty SGGW

10

100

9

87

8

73

7

59

6

45

0-5

0


Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej -  typowe dla USA i Wielkiej Brytanii

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Skala literowa
A, A+, A* 100
A- 95
B+ 85
B 80
B- 75
C+ 65
C 60
C- 55
D+ 45
D 40
D- 35
E 21
F 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Irlandii

Ocena na świadectwie Poziom matury
Skala literowa stosowana do 2017 roku Higher Level Ordinary level Foundation
  Punkty SGGW
A1 100 70 39
A2 94 65,8 33
B1 88 61,6 27
B2 82 57,4 21
B3 76 53,2 -
C1 70 49 -
C2 64 44,8 -
C3 58 40,6 -
D1 52 36,4 -
D2 46 32,2 -
D3 40 28 -
E - F 0 0 -

 

Ocena na świadectwie

Skala stosowana od 2017 roku

Higher Level

Punkty SGGW

Ocena na świadectwie

Skala stosowana od 2017 roku

Ordinary level

Punkty SGGW

H1

100

O1

70

H2

86

O2

61

H3

72

03

51

H4

58

O4

41

H5

44

05

31

H6

30

06

21


Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły we Francji

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Skala 1 - 20
20 100
19 94
18 88
17 82
16 76
15 70
14 64
13 58
12 52
11 46
10 40
1-9 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

Ocena na świadectwie Punkty SGGW
Skala 1 - 20
19.1 - 20 100
18.1 - 19 94
17.1 - 18 88
16.1 - 17 82
15.1 - 16 76
14.1 - 15 70
13.1 - 14 64
12.1 - 13 58
11.1 - 12 52
10.1 - 11 46
10 40
1 - 9 0

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

Wynik na świadectwie

Punkty SGGW

9,50-10,0

100

9,00-9,49

96

8,50-8,99

89

8,00-8,49

82

7,50-7,99

75

7,00-7,49

68

6,50-6,99

61

6,00-6,49

54

5,50-5,99

47

5,00-5,49

40

0,00-4,99

0


Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Norwegii

Ocena na świadectwie

Skała 1-6

Punkty SGGW

6

100

5

80

4

60

3

40

2

21

1

0


Świadectwa z innych krajów lub z inną skalą ocen

W przypadku, gdy powyższe zestawienie nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty SGGW zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki. Kandydaci przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty SGGW oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć w postaci kolorowego skanu na profilu kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów, zakładka "Załącz dokumenty", przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji).