Dla kandydatów

Kwalifikacja – stacjonarne


Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – rok akademicki 2019/2020

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów (oraz dodatkowo sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu).  

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na kier. weterynaria – przedmioty wymagane w kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów podane są w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 25-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020.

Wyniki egzaminów będą przeliczane na Punkty SGGW w następujący sposób:

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, których wyniki przeliczane będą na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania wyniku egzaminu maturalnego:

 • Matura/Aneks z lat 2002 i 2005 - 2007:
  punkty SGGW= 0,4 x poziom podstawowy + 0,6 x poziom rozszerzony
 • Matura/Aneks z lat 2008 - 2019:
  punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
  punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW według zasad podanych powyżej.

Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminów dojrzałości.

Oceny tradycyjne egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty SGGW według następujących zasad:

Ocena
(skala 1-6)
Punkty SGGW Ocena
(skala 2-5)
Punkty SGGW
2 (dop/mier) 21 3 (dst) 40
3 (dst) 40 4 (db) 70
4 (db) 60 5 (bdb) 100
5 (bdb) 80    
6 (cel) 100    

Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu

Kandydaci, którzy na egzaminie dojrzałości nie będą posiadali ocen z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpili, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). Wyniki z zaświadczenia wydanego przez OKE przeliczane są na punkty SGGW tak jak wyniki egzaminu maturalnego.

Kandydaci z maturą międzynarodową (IB) wydaną przez IBO w Genewie – kwalifikacja na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg zasad podanych w zakładce Matura IB, EB, inna

Kandydaci z maturą europejską (EB) - kwalifikacja na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg zasad podanych w zakładce Matura IB, EB, inna

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą inną niż matura IB/EB – kwalifikacja na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik (w sześciostopniowej skali ocen) będzie przeliczany na punkty SGGW według zasad podanych w zakładce Matura IB, EB, inna

Przy innej skali ocen komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa maturalnego na punkty SGGW stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej świadectwo maturalne lub świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane, przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

Laureaci olimpiad i konkursów

Laureaci olimpiad centralnych i konkursów będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 24 - 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2019–2023..

Z uprawnień, o których mowa w w/w Uchwale, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów składają w BSS, w terminie określonym w kalendarium rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Na podstawie ww dyplomu lub zaświadczenia, kandydatom przyznawane będą punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

Punkty SGGW

Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na punkty SGGW, z którego kandydat uzyskał minimum 30% na świadectwie dojrzałości. Dla poziomu podstawowego jest to 21 pkt SGGW, dla poziomu rozszerzonego - 30 pkt SGGW.

Punkty SGGW są podstawą do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wybranego kierunku studiów.

Przy dwóch lub więcej przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki w punktach SGGW są sumowane, z wyjątkiem kierunków:

 • architektura krajobrazu – wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego (biologia albo matematyka albo geografia) i punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego (max. możliwy do uzyskania wynik to 180 pkt SGGW). Ocena ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali :
Ocena Punkty SGGW
2 (niedostateczny)     0
3 (dostateczny)     40
3,5 (dostateczny plus)     50
4 (dobry)     60
4,5 (dobry plus) 70
5 (bardzo dobry)     80
 • bioinżynieria zwierząt – wyniki są sumą punktów SGGW z wagami z 2 przedmiotów: 1. z matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii z uwzględnieniem wagi – 0,7 dla punktów SGGW z tego przedmiotu, 2. z języka angielskiego z uwzględnieniem wagi – 0,3 dla punktów SGGW z języka angielskiego (max. możliwy do uzyskania wynik to 100 pkt SGGW).
 • ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – wyniki są sumą punktów SGGW z wagami z 3 przedmiotów: 1. matematyki z uwzględnieniem wagi – 0,6 dla punktów SGGW z matematyki, 2. z języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem wagi 0,2 dla punktów SGGW z języka obcego oraz 3. z jednego przedmiotu spośród: język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia z uwzględnieniem wagi 0,2 dla punktów SGGW z tego przedmiotu (max. możliwy do uzyskania wynik to 100 pkt SGGW).
 • turystyka i rekreacja – wyniki są sumą punktów SGGW z wagami z 3 przedmiotów: 1. matematyki z uwzględnieniem wagi – 0,3 dla punktów SGGW z matematyki, 2. z języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem wagi 0,3 dla punktów SGGW z języka obcego oraz 3. z jednego przedmiotu spośród: język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia z uwzględnieniem wagi 0,4 dla punktów SGGW z tego przedmiotu (max. możliwy do uzyskania wynik to 100 pkt SGGW).

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski – z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie ma oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Obsługi Kandydata, a wymagana punktacja minimalna stronie internetowej Progi przyjęć, wolne miejsca. Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.