Dla kandydatów

Kwalifikacja – niestacjonarne


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – rok akademicki 2021/2022

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów.  

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – niestacjonarne – przedmioty wymagane w kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów (w tym jednolite studia magisterskie na kier. weterynaria) podane są w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 154 - 2019/2020 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2021/2022.

Sposób przyznawania i obliczania punktów SGGW jest identyczny do opisanego dla studiów stacjonarnych.

Na kierunku weterynaria - rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się w terminach i na zasadach określonych dla studiów stacjonarnych; (prosimy o przeczytanie zakładki „kalendarium rekrutacjidotyczącej studiów stacjonarnych). Kwalifikacja prowadzona jest ze wspólnej listy rankingowej dla studiów stacjonarnych i dotyczy kandydatów, którzy w trakcie rejestracji złożą oświadczenie dotyczące kwalifikacji na studia niestacjonarne na tym kierunku.

W przypadku zarejestrowania się na studia niestacjonarne mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć na danym kierunku, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją. Nie dotyczy to kierunku weterynaria.

Kandydaci, którzy na egzaminie dojrzałości nie będą posiadali ocen z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpili, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). Wyniki z zaświadczenia wydanego przez OKE przeliczane są na punkty SGGW tak jak wyniki egzaminu maturalnego.

W przypadku zgłoszenia się większej niż planowany limit przyjęć liczby kandydatów na dany kierunek studiów niestacjonarnych, kandydaci, którzy nie będa posiadali wyników egzaminów dojrzałosci/egzaminów maturalnych, nie będą mogli brać udziału w rekrutacji na ten kierunek studiów.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Obsługi Kandydatana, wymagana punktacja minimalna publikowana jest stronie internetowej Progi przyjęć, wolne miejsca. Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia.