Dla kandydatów

Dla zakwalifikowanych


Komunikat dla osób zakwalifikowanych na studia I stopnia w rekrutacji uzupełniającej
w dniu 06 października 2020 r.
Prosimy o uważne przeczytanie całej poniższej informacji.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (którym w dniu kwalifikacji zostanie nadany status “Zakwalifikowany”) potwierdzają w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) gotowość do podjęcia studiów w SGGW, następnie dostarczają w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji komplet wymaganych dokumentów.

Aby potwierdzić gotowość podjęcia studiów w SGGW, w dniu 6 lub 7 października 2020 r. należy wykonać kilka czynności na swoim koncie kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Należy je wykonać według następującej kolejności (to jest ważne!):

Przygotuj:

 1. Zdjęcie cyfrowe w rozdzielczości 236 x 295 pikseli, przedstawiającą Twój wizerunek (tylko głowa/twarz, musi być ona skierowana prosto w obiektyw aparatu i zajmować minimum 75% szerokości i minimum 75% wysokości pola fotografii), fotografia zostanie umieszczona na elektronicznej legitymacji studenckiej oraz na podaniu/ankiecie osobowej, plik nie większy niz 200KB.
 2. Skan świadectwa dojrzałości – zeskanuj oryginał do pliku PDF, wielkość pliku to maksymalnie 2MB. Jeśli posiadasz świadectwo zagraniczne, które ma więcej niż jedną stronę wystarczy, że załączysz skan strony dokumentu zawierający dane o posiadaczu świadectwa.

Następnie: 

 1. Zaloguj się na swoje konto w SOK.
 2. Wejdź w zakładkę menu „Informacja dla zakwalifikowanych do przyjęcia” dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz potwierdź zapoznanie się z jej treścią, wybierając pod tekstem z listwy rozwijanej “TAK” i akceptując przyciskiem “OK”.
 3. Uzupełnij dane w zakładce „Ukończona szkoła średnia”.
 4. W zakładce „Zdjęcie” dołącz przygotowaną wcześniej cyfrową fotografię, 
 5. W zakładce „Załącz dokumenty” wczytaj przygotowany skan świadectwa dojrzałości, w polu „Rodzaj dokumentu” wybierz z listy rozwijalnej „KWALIFIKACJA - świadectwo dojrzałości lub zagraniczny odpowiednik”, następnie wybierz plik z komputera i dodaj ten plik do SOK, 
 6. Przejdź do zakładki Panel administracyjny kandydata i potwierdź gotowość podjęcia studiów w SGGW klikając w zielony przycisk „Potwierdzam gotowość podjęcia studiów, dostarczę dokumenty”. Zielony guzik pojawi sie dopiero po wykonaniu wszystkich wcześniejszych czynności.

Po potwierdzeniu Twój status zmieni się na „oczekujący na przyjęcie”, oznacza to, że oczekujemy na dostarczenie przez Ciebie dokumentów w dniach 8 lub 9 października 2020 r. Po złożeniu dokumentów uzyskasz status “przyjęty”.

Standardowy komplet dokumentów kandydata będącego obywatelem polskim i posiadającego polskie świadectwo maturalne zawiera:

 1. Oryginał/Odpis świadectwa maturalnego albo notarialnie poświadczoną kopię oryginału świadectwa maturalnego ,
 2. Kopię zwykłą oryginału świadectwa maturalnego,
 3. Kopię zwykłą pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. Wydrukowaną z SOK (z zaakceptowanym zdjęciem) i podpisaną ankietę osobową,
 5. Papierową fotografię.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Uczelni osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Dokumenty składane:
a) osobiście - należy dostarczyć do budynku nr 8 przy ul. Nowoursynowskiej 166, będąc na miejscu należy kierować się bezpośrednio do punktów wyznaczonych do złożenia dokumentów oraz zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Harmonogram składania dokumentów:
Osoby, których pierwsze litery nazwiska zaczynają się na wskazaną literę skłądają dokumenty w terminie

od A do J czwartek 8 października  od godz.   9 do godz. 12
od K do Ł czwartek 8 października  od godz. 12 do godz. 15
od M do R piątek 9 paźdzeirnika  od godz.   9 do godz. 12
od S do Z piątek 9 paźdzeirnika  od godz. 12 do godz. 15

b) przesyłane kurierem należy przesłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Studenckich, budynek 8
Ul. Nowoursynowska 166 
02-787 Warszawa
z dopiskiem REKRUTACJA

Uwaga: Warunkiem przyjęcia na studia jest potwierdzenie w SOK gotowości do podjęcia studiów w SGGW oraz złożenie do dnia 9 października wymaganych dokumentów, wyszczególnionych powyżej lub na stronie internetowej rekrutacji:https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-i-stopnia/wymagane-dokumenty. Zwróć uwagę na konieczność przesłania oryginałów świadectw maturalnych lub ich notarialnie poświadczonych kopii w przypadku przesyłania dokumentów kurierm.

Jak przygotować dokumenty do złożenia?

Dokumenty na studia I stopnia składają tylko i wyłącznie kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy potwierdzą w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) gotowość podjęcia studiów w SGGW, taki kandydat posiada w SOK status "oczekujący na przyjęcie".

Przygotowując dokumenty do złożenia w przypadku osobistej wizyty należy pamiętać o:

 • Wydrukowaniu podania/ankiety osobowej wraz z zaakceptowanym wcześniej zdjęciem, która dostępna jest do pobrania jako plik PDF na koncie kandydata w SOK w zakładce „Strona główna panelu administracyjnego”. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić czy nie zawiera błędów oraz czy zawiera zdjęcie.  Kandydat musi podpisać czytelnie wydrukowaną ankietę w prawym dolnym rogu w miejscu na podpis.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem wydrukuj również dostępne do pobrania na koncie kandydata w SOK: „Oświadczenie – zasady odbywania studiów” oraz „Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania studiów”. Podpisz obydwa dokumenty imieniem i nazwiskiem oraz uzupełnij datę i miejscowość złożenia podpisu.
 • Zabraniu oryginałów dokumentów o wykształceniu oraz certyfikatu językowego – jeśli jest wymagany. Należy również pamiętać o zabraniu kserokopii tych dokumentów ponieważ na miejscu w Uczelni nie będzie możliwości zrobienia kserokopii. Pracownik uczelni przyjmujący dokumenty poświadczy kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem na podstawie przedstawionych oryginałów, następnie oryginały dokumentów zostaną zwrócone Kandydatowi. 
 • Zabraniu dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (jeśli kandydat jest cudzoziemcem). Dokument należy okazać do wglądu osobie przyjmującej dokumenty w celu potwierdzenia tożsamości. 
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (o ile takie uprawnienia posiadasz). Dokument należy okazać do wglądu osobie przyjmującej dokumenty w celu weryfikacji uprawnień. 
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią pamiętaj, aby mieć ze sobą zgodę obojga rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów oraz podpisanie umowy z uczelnią, taka zgoda w przypadku cudzoziemców musi być potwierdzona notarialnie lub przez polskiego konsula. Niepoświadczony dokument nie będzie akceptowany. Wyjątkowo rodzice/opiekunowie prawni, którzy przyjadą wraz z kandydatem, będą mogli złożyć podpisy na dokumencie w obecności pracownika uczelni.

Przygotowując dokumenty do złożenia za pośrednictwem kuriera należy pamiętać o:

 • Wydrukowaniu podania/ankiety osobowej wraz ze zdjęciem, która dostępna jest do pobrania jako plik PDF na indywidualnym koncie kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) w zakładce „Strona główna panelu administracyjnego”. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić czy nie zawiera błędów oraz czy zawiera zdjęcie. Kandydat musi podpisać czytelnie wydrukowaną ankietę w prawym dolnym rogu w miejscu na podpis.
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem wydrukuj również dostępne do pobrania na koncie kandydata w SOK: „Oświadczenie – zasady odbywania studiów” oraz „Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie trwania studiów”. Podpisz obydwa dokumenty imieniem i nazwiskiem oraz uzupełnij datę i miejscowość złożenia podpisu.
 • Załączeniu w kopercie oryginału świadectwa dojrzałości oraz certyfikatu językowego – jeśli certyfikat jest wymagany.  Należy również pamiętać o załączeniu kserokopii tych dokumentów. Pracownik uczelni przyjmujący dokumenty poświadczy kserokopie dokumentów za zgodność z oryginałem na podstawie przedstawionych oryginałów. Oryginały dokumentów będą mogli Państwo odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego we właściwym dziekanacie danego kierunku studiów. W SGGW akceptowane będą również poświadczone notarialnie kopie dokumentów.
 • Załączeniu kserokopii zwykłej świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji).
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o załączeniu kserokopii zwykłej paszportu, która po weryfikacji tożsamości zostanie zniszczona. 
 • Jeśli jesteś cudzoziemcem pamiętaj o załączeniu notarialnej kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (o ile takie uprawnienia posiadasz). Dokument należy przedstawić w celu weryfikacji uprawnień. Notarialne kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia będą mogli Państwo odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego we właściwym dziekanacie danego kierunku studiów.
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią pamiętaj, aby załączyć zgodę obojga rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów oraz podpisanie umowy z Uczelnią, taka zgoda musi być potwierdzona notarialnie lub przez polskiego konsula. Niepoświadczony dokument nie będzie akceptowany. 

Jak złożyć dokumenty – środki bezpieczeństwa sanitarnego
W przypadku osobistej wizyty w SGGW należy kierować się bezpośrednio do punktów wyznaczonych do złożenia dokumentów. Podczas składania dokumentów należy zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego między innymi: 

 • zasłonić usta i nos maseczką ochronną lub chustą, 
 • zdezynfekować dłonie (płyn dostępny w punktach składania dokumentów),
 • kontakt personalny powinien być ograniczony do niezbędnego minimum,
 • w oczekiwaniu na złożenie dokumentów należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób minimum 1,5 metra i przebywać tylko w strefach do tego wyznaczonych,
 • jeżeli kandydat ma objawy sugerujące chorobę zakaźną nie może złożyć dokumentów osobiście (zalecane wysłanie pocztą/kurierem),
 • kandydat składający dokumenty osobiście musi przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.
 • kandydat powinien wziąć własny długopis,
 • nie należy zabierać ze sobą osób towarzyszących (nie dotyczy kandydatów niepełnoletnich, którym towarzyszą rodzice lub opiekunowie prawni),
 • po złożeniu dokumentów należy niezwłocznie opuścić teren uczelni.