Dla kandydatów

Rekrutacja uzupełniająca


Informacje o ewentualnej dodatkowej rekrutacji na studia w SGGW podane zostaną po 23 września 2020r.


 

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2020/2021


Prosimy o zapoznanie się z:
- liczbą wolnych miejsc na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia -> http://sok.sggw.pl/progi.php 
- kalendarium rekrutacji
- sposobem postępowania dla nowych kandydatów oraz tych, którzy posiadają już konto w SOK.
- przebiegiem kwalifikacji uzupełniającej (często zadawane pytania)


Sposób postępowania

Kandydaci, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów:

Po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji, należy do _________ do godz. 24.00 wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie http://sok.sggw.pl, wybrać kierunek i formę studiów oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Po wypełnieniu formularza kandydat uzyskuje status „zarejestrowany”.

Najpóźniej do _______ do godz. 24.00 należy wprowadzić do systemu wyniki matury. W dniu _______ kandydaci ze statusem „zarejestrowany” będą kwalifikowani do przyjęcia.

Status kandydata, kierunek i forma studiów, na które kandydat aplikuje oraz indywidualny numer konta dla opłaty rekrutacyjnej widoczne są w SOK w panelu administracyjnym kandydata.

Kandydaci już zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów – zmiana kierunku lub formy studiów / modyfikacja statusu kandydata:

W kwalifikacji uzupełniającej biorą udział wyłącznie osoby ze statusem „zarejestrowany” wyświetlanym w panelu administracyjnym kandydata w SOK.

Kandydaci, którzy są zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej, ale nie mają statusu „zarejestrowany” lub mają taki status, ale przypisany do kierunku, na którym nie ma wolnych miejsc, powinni postępować zgodnie z wytycznymi: 

  1. do ________do godz. 24.00 zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK);
  2. wybrać z menu po lewej stronie opcję „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku”; 
  3. wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę studiów (niestacjonarne / stacjonarne), sprawdzić wpisane wyniki matury i ew. je uzupełnić/poprawić, wybrać kierunek studiów z listy pod tabelą wyników maturalnych i potwierdzić wpisy przyciskiem „zapisz zmiany”;
  4. na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne, czy wybrano właściwy kierunek oraz czy status kandydata to „zarejestrowany”. 

Status kandydata powinien zmienić się na „zarejestrowany” i być przypisany do wybranego kierunku studiów, na którym są wolne miejsca.

Jeśli kandydat wniośł już wcześiej opłatę rekrutacyjną to uczestnicząc w kwalifikacji uzupełniającej NIE wnosi juz kolejnych opłat.


Uwaga! Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w dniu _______ składają dokumenty w dniach _______2020r.