Dla kandydatów

Zasady odbywania studiów


CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA W SGGW NA NASTEPUJĄCYCH ZASADACH:

Kandydacie, przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdź, które zasady dotyczą ciebie!


DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH BEZ ODPŁATNOŚCI SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

1) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka,
 2. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 3. posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce,
 4. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,  
 5. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
 6. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 7. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
 8. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 9. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 10. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
 11. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r. poz. 1480 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 12. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.

2) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  lub angielskim i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem iż treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

3) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  lub angielskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez SGGW, pod warunkiem iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

Za członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt. 1 lit j), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650) tj.:

„Członek rodziny – cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
a) małżonek obywatela UE,
b) bezpośredni zstępny (dziecko, wnuk) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) bezpośredni wstępny (rodzice, dziadkowie) obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.”

NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY:

4) na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w pkt. 1) lub pkt. 2) lub pkt. 3) powyżej.

5) na studiach stacjonarnych w języku angielskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w pkt. 2) lub 3).

6) na studiach niestacjonarne w języku polskim.