Dla kandydatów

Kryteria kwalifikacji


KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kandydaci cudzoziemcy przystępują do kwalifikacji w drodze postępowania ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem - zgodnie z Uchwałą nr 116-2018/2019 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2020/2021:

  1. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2
  3. Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - Załącznik nr 3
  4. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP - Załącznik nr 6
  5. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 117 – 2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiegoz dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2020–2024.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka w którym prowadzone są studia. Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, uznawanych w procesie rekrutacji.