Dla kandydatów

Ubezpieczenie


Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie są (w zależności od kraju pochodzenia):

  • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – kartę mogą posiadać cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile posiadają ubezpieczenie w swoim kraju
  • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) zawarta po rozpoczęciu kształcenia w danym semestrze lub roku akademickim – umowę mogą podpisać cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce lub państwie członkowskim UE i EFTA oraz nieposiadający prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Ubezpieczenie powinno pokrywać koszty leczenia w okresie kształcenia w Polsce. Studenci nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Polski mogą być narażeni na pokrycie kosztów leczenia we własnym zakresie.


Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

Studenci, którzy zawarli umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązani są do opłacania miesięcznych składek.

W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, mający siedzibę pod adresem:

ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
www.nfz-warszawa.pl
NFZ - jak ubezpieczyć się dobrowolnie

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Składkę za ubezpieczenie zdrowotne studentów cudzoziemców uznanych za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadających ważną Kartę Polaka opłaca uczelnia na wniosek osoby zainteresowanej. W tym celu studenci zgłaszają się do Biura Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166, budynek 8, pokój 8) w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zawarcia umowy z następującymi dokumentami:

  • kserokopią umowy z NFZ (oryginał do wglądu),
  • kserokopią zaświadczenia o polskim pochodzeniu lub kserokopią ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu),
  • kserokopią aktualnego dokumentu legalizującego pobyt np. wizy, karty pobytu (oryginał do wglądu),
  • wnioskiem studenta cudzoziemca w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (druk dostępny w Biurze Spraw Studenckich),
  • dokumentem ZUS ZZA (druk dostępny w Biurze Spraw Studenckich).