Dla kandydatów

Język polski – wymagania


Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach wskazanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, między innymi:
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie minimum B2 http://certyfikatpolski.pl/;
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym;
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.