Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Cudzoziemcy, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; bud. 8, pok. 8).

Wymagane dokumenty - cudzoziemcy - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Wymagane dokumenty - cudzoziemcy - studia II stopnia
Tłumaczenie dokumentów

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

UWAGA!

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie)  wzór dokumentu do pobrania

 

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplomu IB / dyplomu EB lub oryginał innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty.
 3. Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzajacy wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych).
 4. Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych).
 5. Zaświadczenie potwierdzajace, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane. Zaświadczenie powinno być wydane przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (dokument wymagany jest dla świadectw uznanych w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty oraz może być wymagany dodatkowo dla świadectw uznanych z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej).
 6. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (należy okazać oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu (oświadczenie dostępne jest w Systemie Obsługi Kandydata)
 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne w jezyku polskim, którzy posiadają uprawnienia do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności, oświadczenie dostępne jest w Systemie Obsługi Kandydata).
 9. Dokumentu potwierdzający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne w jezyku polskim posiadajacych dokument uprawniający do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności, dokument należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów).
 10. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dokument należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów).
 11. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranych kierunku i formie kształcenia.
 12. Kserokopia dowodu ubezpieczenia na okres kształcenia w Polsce, np. polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy okazać oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).
 13. Aktualna kolorowa fotografia na papierze, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość) oraz taka sama fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego, w rozdzielczości 236 x 295 pikseli.
 14. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).
 15. Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów, którym nadano taki numer w polskim urzędzie, dokument należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów).

  Do góry

Studia drugiego stopnia

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości / dyplomu IB / dyplomu EB / świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniajacego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznanego w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Na żądanie Komisji Rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić legalizację lub apostille zagranicznego świadectwa (należy okazać oryginał do wglądu).
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji, należy okazać oryginał do wglądu).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) lub oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami RP, który uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawnia do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, lub został uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.
 5. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu).
 6. Zaświadczenie potwierdzajace, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (należy okazać oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu (oświadczenie dostępne jest w Systemie Obsługi Kandydata).
 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne w jezyku polskim, którzy posiadają uprawnienia do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności, oświadczenie dostępne jest w Systemie Obsługi Kandydata).
 9. Dokument potwierdzający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne w jezyku polskim posiadajacych dokument uprawniający do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności, dokument należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów).
 10. Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dokument należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów).
 11. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranych kierunku i formie kształcenia.
 12. Kserokopia dowodu ubezpieczenia na okres kształcenia w Polsce, np. polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy okazać oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów).
 13. Aktualna kolorowa fotografia na papierze, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość) oraz taka sama fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego, w rozdzielczości 236 x 295 pikseli.
 14. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument, ma obowiązek okazać oryginał do wglądu).
 15. Kandydaci na studia drugiego stopnia (absolwenci polskich uczelni) oczekujący na wydanie dyplomu składają „zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia w SGGW” zawierające informacje o ukończonych studiach (WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW).
 16. Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów, którym nadano taki numer w polskim urzędzie, dokument należy okazać do wglądu przy składaniu dokumentów).

Do góry


Dokumenty potwierdzające uprawnienia do odbywania studiów na zasadach bez odpłatności:

 • ważna Karta Polaka;
 • decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • karta pobytu stałego (osiedlenie się) w Polsce;
 • karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana na terytorium Polski;
 • karta pobytu status uchodźcy nadany w Polsce;
 • karta pobytu ochrona czasowa na terytorium Polski;
 • karta pobytu ochrona uzupełniająca udzielona na terytorium Polski;
 • karta pobytu czasowego wydana na terytorium Polski w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.), należy przedstawić decyzję o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
 • paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terytorium Polski;
 • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/
 • akt małżeństwa z obywatelem Polskim, akt stanu cywilnego potwierdzające fakt bycia wstępnym lub zstępnym obywatela Polski oraz dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terytorium Polski.

Do góry


Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego. Dokumentami potwierdzajacymi znajomość języka polskiego są:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi:
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, www.sjpdc.uni.lodz.pl,
  • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.cjkp.umcs.lublin.pl,
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska, www.sjo.pwr.wroc.pl,
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym,
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2 wydany przez szkołę językową.

Do góry


Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie). 
Do pobrania:
– wersja polska
– wersja polsko–ukraińska
– wersja polsko–rosyjska

Do góry


Tłumaczenie dokumentów

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski (oprócz paszportu lub innego dokumentu tożsamości) składa się wraz z tłumaczeniami na jezyk polski. Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych – lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Przed złożeniem dokumentów uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy tłumaczenie jest zgodne z powyższymi wymogami.

Do góry


Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia

Studenci niektórych kierunków studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Cudzoziemcy chący studiować na takich kierunkach muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów. 

Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na wyżej wymienione kierunki studiów zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od polskiego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów. Badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania. Wydruk skierowania będzie dostępny do pobrania w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów. Wydane przez lekarza zaświadczenie należy złożyć w terminie do 30 września 2019r.

Lista kierunków na które kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymają skierowanie:
Studia I stopnia – skierowania 
Studia II stopnia – skierowania 

Badania można wykonać w przychodniach, które zawarły umowę z MWOMP.

Do góry


Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie są (w zależności od kraju pochodzenia):

 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego – dokument należy przedstawić w terminie składania dokumentów;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – kartę mogą przedstawić cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dokument należy przedstawić nie później niż do 1 października 2018;
 • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarta po rozpoczęciu kształcenia w danym semestrze lub roku akademickim – umowę mogą przedstawić cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce lub państwie członkowskim UE i EFTA oraz nieposiadający prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Ubezpieczenie powinno pokrywać okres kształcenia w Polsce. Studenci nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego w okresie kształcenia będą pokrywać koszty leczenia na terytorium Polski we własnym zakresie.